TARCZA 3.0. – DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

POZNAJ NOWE, PROPONOWANE ROZWIĄZANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W PROJEKCIE TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 3.0. (stan na 29.04.2020 r.) 

 1. ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

W treści projektowanych zmian, zaproponowano przesunięcie terminu na podjęcie przez walne zgromadzenia spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych uchwał o wybierz reżimy dematerializacji (depozytowy/rejestrowy), terminu na zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy lub umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, a także terminu pierwszego wezwania akcjonariuszy do składania w spółce papierowych dokumentów akcji o 3 miesiące – tj. do dnia 30 września 2020 r. 

Ważne!

Dla utraty mocy przez papierowe dokumenty akcji przewidziano termin na dzień 1 marca 2021 r.

 • NOWE REGULACJE W ODNIESIENIU DO CUDZOZIEMCÓW

Zgodnie z projektowanymi zmianami, jeżeli na skutek skorzystania przez pracodawcę, który powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi z uprawnień, które zostały określone w art. 3, 15g ust. 8, art. 15x ust. 1 lub 15 zf ust. 1 tzw. Ustawy COVID-19, doszło do zmiany warunków wykonywania pracy, które zostały określone odpowiednio w: 

 1. Zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę;
 2. Zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 3. Zezwoleniu na pracę;
 4. Zezwoleniu na pracę sezonową;
 5. Oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń, na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

– cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Dodatkowo, planowane jest wprowadzenie wydłużenia ważności następujących dokumentów:

 • Ważność kart pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, których termin ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;
 • Ważność polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, których termin ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;
 • Ważność dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”, których termin ważności upłyną w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;

Dodatkowo warto wskazać, że ustawodawca zaproponował objęcie wszystkich cudzoziemców, którzy potrzebując pomocy, są poddani kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych i przebywają na terytorium kraju legalnie, pomocą żywnościową w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 • ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ

Ustawodawca proponuje dodanie regulacji, zgodnie z którą w przypadku wydawania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (które są wydawane na podstawie art. 306e Ordynacji podatkowej), w okresie, który obejmuje zaniechanie pobierania odsetek – nie uwzględnia się zaległości, od których zaniechano poboru odsetek. 

Ważne!

Zaległości te nie będą także uwzględniane w okresie od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. w przypadku przedsiębiorców, którzy ubiegają się o udzielenie wsparcia finansowanego na podstawie programów rządowych.

 • ROZSZERZENIE KRĘGU PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO SKORZYSTANIA ZE ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO

Aktualnie, ze świadczenia postojowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. Analogiczne rozwiązanie wprowadzono również dla ustalenia prawa do świadczenia dla umów cywilnoprawnych. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoW-2 wprowadziła zmianę terminu na 1 kwietnia 2020 r. dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Projektowane zmiany zakładają, że zmiana terminu na 1 kwietnia 2020 r. obejmie również osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

 • ROZSZERZENIE KRĘGU PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO ZWOLNIENIA Z OPŁACANIA SKŁADEK

Dotychczasowe rozwiązania  w zakresie zwolnienia z obowiązku regulowania składek nie obejmowały osób, które korzystały z tzw. ULGI NA START

W projektowanej ustawie proponuje się umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r. również dla tej grupy płatników.

Aby płatnicy ci mogli skorzystać ze zwolnienia będą musieli spełnić następujące warunki:

 • Rozpoczęto prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r., przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie nie będzie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. lub
 • Rozpoczęto prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r., przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie jest wyższy niż 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. ale dochód w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7.000,00 zł.
 • LIKWIDACJA PROGU WYSOKOŚCI PRZYCHODU PRZY ZWOLNIENIU ZE SKŁADEK DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Aktualnie, osoby prowadzące działalność gospodarczą, mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek wyłączenia na własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w przypadku, gdy ich przychód nie będzie wyższy niż 15.681,00 zł. 

W projektowanej Tarczy 3.0 proponuje się umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek również osobom, które opłacają składki na własne ubezpieczenie, a ich przychód przewyższa 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. pod warunkiem, że dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7.000,00 zł.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek obejmie okres od 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. pod warunkiem, że płatnik prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

DODATKOWE ROZWIĄZANIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W PROJEKCIE TARCZY 3.0

 1. Planuje się wprowadzenie nowego podatku, który nałożony zostanie na podmioty, które dostarczają audiowizualne usługi medialne na żądanie (np. Netfilx, Player, Ipla) w wysokości 1,5 % przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do usług audiowizualnych.
 2. Likwidacja zapisu dotyczącego przyznawania zasiłku opiekuńczego dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem do 8 roku życia – pozostawiono zasiłek jedynie w odniesieniu do opieki nad dziećmi legitymującymi się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 18 lat oraz dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Przedsiębiorca będący mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, a także organizacja pozarządowa, którzy korzystają z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w części, która nie podlega finansowaniu z ww. ustawy może otrzymać dofinansowanie o którym mowa w art. 15zzb lub 15zze, czyli dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników  na podstawie umowy zawartej ze starostą.
 4. Zgodnie z zapisami projektowanej ustawy, w sprawach dotyczących udzielenia wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc pracy (np. zawieranie umów o dofinansowanie, zawieranie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów działalności) podpis zaufany uznaje się za równoważny co do skutków prawnych z podpisem własnoręcznym.
 5. Proponuje się zwiększyć kwotę wolną od potrąceń, o której mowa w Kodeksie pracy w stosunku do pracowników, którym obniżono wynagrodzenie lub w sytuacji gdy członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Wysokość przedmiotowych kwot miałaby ulec zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

ZMIANY W KODEKSIE CYWILNYM

Projektowane zmiany dodają do obowiązujących regulacji kodeksowych art. 3871. Przedmiotowy przepis zwiększy ochronę osób, które zawierają umowy pożyczki, kredytu lub inne umowy poprzez wprowadzenie w szczególności:

 1. nieważności takiej umowy, w której osoba fizyczna przyjęła zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie roszczeń, które nie wynikają z jej działalności gospodarczej czy zawodowej. Regulacja ta znajduje zastosowanie jednak tylko w przypadku, gdy:

– wartość przenoszonej własności nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za zwłokę od tej wartości za okres 24 miesięcy lub

– wartość zabezpieczonych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona lub

– zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę;

b)   karalności żądania od osoby fizycznej: kosztów pozaodsetkowych w wysokości co najmniej dwukrotności maksymalnej wysokości takich kosztów lub żądania co najmniej dwukrotności stopy odsetek maksymalnych wskazanych w ustawie.