accuracy-alarm-clock-analogue-business-552598

Sukcesja spadkowa

Sukcesja spadkowa

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej związane jest niejednokrotnie z ogromną odpowiedzialnością, jak również koniecznością podejmowania licznych, często ryzykownych działań i decyzji. W tym natłoku obowiązków bardzo często zapomina się o bardzo istotnej kwestii, jaką jest zapewnienie ciągłości procesów biznesowych na wypadek śmierci właściciela firmy.

W zależności o formy prawnej, w jakiej prowadzona jest działalność, różny będzie model dziedziczenia praw i obowiązków po śmierci właściciela/wspólnika. Przykładowo, w przypadku firmy prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej istnieje możliwość odziedziczenia przedsiębiorstwa, po uprzednim ustaleniu przez właściciela zarządu sukcesyjnego, który będzie prowadził działalność do momentu zakończenia spraw spadkowych. W przypadku udziałów/akcji w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej również istnieje możliwość ich bezpośredniego dziedziczenia, jednakże uwarunkowane jest to naniesieniem stosownych zapisów do statutu bądź umowy spółki. Nieco bardziej skoml kowane jest dziedziczenie uprawnień i obowiązków wspólników spółki cywilnej bądź osobowej (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna). W tym przypadku niezbędna jest szczegółowa weryfikacja dokumentacji korporacyjnej

Co zrobić by przedsiębiorstwo nie przestało funkcjonować po śmierci jego właściciela?

Prowadzenie firmy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej jest aktualnie najpopularniejszym sposobem prowadzenia przedsiębiorstwa. Nie ulega wątpliwości, iż ta okoliczność podyktowana jest faktem, iż wybór tej formy nie wymaga konstruowania skomplikowanych umów czy posiadania określonego kapitału zakładowego. Jednakże ten sposób prowadzenia działalności powoduje również szereg ograniczeń w zakresie dziedziczenia w zakresie takich kwestii jak np. wszelkiego typu kontrakty handlowe, licencje, koncesje czy zezwolenia, które z chwilą śmierci właściciela nie przechodzą automatycznie na spadkobierców, w konsekwencji czego dochodzi do ich wygaśnięcia. Z uwagi na powyższe, tak istotne jest podjęcie kroków niezbędnych do zabezpieczenia firmy na wypadek przejścia właściciela na zasłużoną emeryturę bądź jego śmierci. Sugerowanym rozwiązaniem jest w tym przypadku ustanowienie zarządu sukcesyjnego bądź przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową lub handlową. Pierwsze rozwiązanie umożliwi funkcjonowanie firmy na takich samych zasadach, jakie obowiązywały przed śmiercią jej właściciela aż do momentu załatwienia spraw spadkowych. Natomiast drugie działanie prowadzi do wskazania osób, które mają przejąć prowadzenie działalności jeszcze za życia przedsiębiorcy. Tu kluczową rolę odgrywa sporządzona dokumentacja handlowa, a tym umowa spółki, gdzie konieczne jest należyte uregulowanie wszelkich kwestii spadkowych.

Śmierć właściciela firmy bądź inne zdarzenie losowe, może odegrać niezwykle istotną rolę dla dalszych losów prowadzonego przedsiębiorstwa. Z uwagi na powyższe, tak istotne wydaje się zabezpieczenie ciągłości działania działalności, które zapewnią ochronę firmie, ale zagwarantują bezpieczeństwo dla rodziny właściciela.