tarcza111

AKTUALIZACJA – TARCZA ANTYKRYZYSOWA (STAN NA 31.03.2020 R.)

Aktualne brzmienie projektu tzw. Tarczy antykryzysowej przewiduje szereg rozwiązań, które mają w szczególności na celu wprowadzenie mechanizmów ukierunkowanych na pomoc przedsiębiorcom w przetrwaniu tego trudnego okresu. Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze rozwiązania oraz dodatkowe uprawnienia istotne z punktu widzenia zarówno przedsiębiorców, jak również pracowników. 

W tym miejscu wskazać należy, iż na dzień sporządzenia niniejszego artykułu, projekt znajduje się w Senacie, który w ramach obrad poszczególnych komisji zaproponował szereg poprawek do treści projektu, w konsekwencji czego, niewykluczone, że ostateczne brzmienie Ustawy ulegnie pewnym modyfikacjom.

Postanowienia dotyczące relacji pracownik – pracodawca: 

Badania lekarskie 

 1. Wprowadzono zawieszenie obowiązku wykonywania: 
  1.  okresowych badań lekarskich pracowników, przy czym należy wykonać je w okresie 60 dni, od dnia odwołania stanu epidemii; 
  1. Okresowych badań lekarskich i psychologicznych kierowców.
 2. Badania wstępne i kontrolne nie są zawieszone, przy czym orzeczenie będzie mógł wydać inny lekarz (orzeczenie takie traci moc w terminie 30 dni, od odwołania stanu epidemii), orzeczenie takie (wydane przez innego lekarza, włącza się do akt osobowych) 
 3. Orzeczenie lekarskie (w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań), których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. zachowują ważność, nie dłużej niż 60 dni, po uchyleniu stanu epidemii

Przestój/obniżony wymiar czasu pracy (art. 15g Ustawy) 

 1. Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym: 
 2. Nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
 3. nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

może złożyć wniosek o (świadczenia przysługują przez 3 miesiące przypadające od daty złożenia wniosku): 

 1.  przyznanie świadczeń na ochronę miejsc pracy; 
  1. o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy

Przedsiębiorcy, przysługują również środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek należnych od pracodawcy na podstawie ustawy SUS, ale tylko w od przyznanej pomocy. 

Aby móc skorzystać z ww. świadczeń, należy spełnić następujące warunki:

 1. niezaleganie wobec US, ZUS; 
 2. brak przesłanek do ogłoszenia upadłości (stan niewypłacalności).

Przy czym za pracownika uważa się również do osób zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenia, albo na podstawie innej umowy o świadczenie usług. 

PRZESTÓJ

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż̇ o 50%, ale nie niższe jednak niż̇ w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy – wynagrodzenie to jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (5.198,58 x 3 = 15.595,74 zł). 

Przykład: 

Wynagrodzenie – 5.200,00 zł 

Wynagrodzenie przestojowe – 2.600,00 zł 

Koszt pracodawcy – 1.300,00 zł brutto

Wynagrodzenie przestojowe wypłacone na podstawie ustawy o COVID-19 zwolnione jest z PIT.

UWAGA ! – nie powinno się dzielić pracowników w ramach jednego działu – albo wszyscy mają obniżony etat, albo są w przestoju. 

OBNIŻENIE WYMIARU CZASU PRACY

Można ograniczyć wymiar czasu pracy o 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

Wynagrodzenie w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy jest dofinansowywane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (5.198,58 x 40% = 2.079,43 zł). Brak dofinansowania do wynagrodzenia pracowników zarabiających pow. 15.595,74 zł. 

W praktyce (dla pracownika zarabiającego 1,5 pensji minimalnej: 

1,5 x 2.600 = 3.900 brutto

Obniżamy o 20% – zostaje 3.120 zł

Państwo dopłaca połowę – 1.560 zł 

Po stronie pracodawcy – 1.560 zł 

WARUNKI I TRYB WYKONYWANIA PRACY W OKRESIE PRZESTOJU, BĄDŹ OBNIŻONEGO WYMIARU CZASU PRACY: 

 • UZGADNIA SIĘ W POROZUMIENIU Z ZAKŁADOWĄ ORGANIZACJĄ ZWIĄZKOWĄ LUB PRZEDSTAWICIELAMI PRACOWNIKÓW, jeżeli występują trudności w przeprowadzeniu wyborów można zawrzeć porozumienie z przedstawicielami wybranymi uprzednio – NIE STOSUJEMY WTEDY WYPOWIEDZEŃ ZMIENIAJĄCYCH! – KOPIA POROZUMIENIA W TERMINIE 5 DNI ROBOCZYCH POWINNA ZOSTAĆ PRZEKAZANA DO PIP. 

POROZUMIENIE OBEJMUJE: 

 1. Grupy zawodowe objęte przestojem/obniżonym wymiarem czasu pracy
 2. Obniżony wymiar czasu pracy 
 3. Okres obowiązywania

WYPŁATA I ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ: 

 1. Świadczenia nie przysługują pracownikowi, z wyjątkiem pracownika, któremu przedsiębiorca obniżył wymiar czasu pracy, jeżeli w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy pobiera wynagrodzenie za czas choroby określone w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1376 1669) lub zasiłek z ubezpieczenia chorobowego określony w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.3)).
 2. Do wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca dołącza następujące dokumenty:
  1. kopię umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub kopię decyzji urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia, w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a albo ust. 1a pkt 3 lit. a;
  1. plan spłaty zadłużenia z tytułu składek, zgodny ze złożonym wnioskiem o rozłożenie na raty należności z tytułu składek lub o odroczenie terminu płatności składek, w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b albo ust. 1a pkt 3 lit. b;
  1. kopię układu zbiorowego pracy lub porozumienia, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2.
 3. 3)     We wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca składa oświadczenia o (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń):
  1.  posiadaniu statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
  1. wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych, 
  1. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
  1. niezaleganiu albo zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 albo ust. 1a pkt 3;
  1. nieprzeznaczeniu świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów, o których mowa w art. 3 ust. 2;
  1. liczbie zatrudnianych pracowników
  1. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej;
  1. obowiązującej u przedsiębiorcy stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe;
  1. nieosiągnięciu przez pracowników objętych wykazem pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu w roku, w którym jest dokonywana wypłata świadczeń, kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowiącej 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, a jeżeli taką podstawę wymiaru osiągnęli w tym roku – oświadczenie, że naliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykazane w wykazie pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu obliczone zostały tylko od tej części podstawy wymiaru składek, która nie spowodowała przekroczenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

UWAGA!

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na wypłatę świadczeń, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika: 

 1. w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, oraz 
 2. w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 – nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 miesięcy.

Wnioski będą składane do WUP, w formie papierowej lub elektronicznej.

(art. 15zf) Pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów może również: 

 1. ograniczyć nieprzerwany odpoczynek dobowy
 2. zawrzeć porozumienie o stosowaniu równoważnego systemu czasu pracy; 
 3. zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę. 

Porozumienie zawiera się z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników. Kopię porozumienia przekazuje się do PIP w terminie 5 dni, od zawarcia.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA JEDNOOSOBOWYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH (art. 15 zq): 

Dla osób prowadzących j.d.g., umowy zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, umowę o dzieło przewidziano świadczenie postojowe w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia, pod warunkiem, że doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego + dodatkowe warunki dot. spadku obrotu i wysokości przychodów. Wniosek składany jest do ZUS (w odniesieniu do osób wykonujących umowę cywilnoprawną wniosek składany jest za pośrednictwem zleceniodawcy)

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRZEZ STAROSTĘ – dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. 

Na podstawie zawartej ze Starostą umowy – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS (w przypadku spadku obrotów) – nie dotyczy dużych przedsiębiorców, przy czym powinno stosować się definicję z ustawy prawo przedsiębiorców (inaczej niż przy określaniu statusu na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w terminach zapłaty) – wniosek składany do PUP, w terminie 14 dni, od ogłoszenia naboru -NALEŻY ŚLEDZIĆ NABORY, o ile przepis w tym kształcie wejdzie w życie. 

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

UWAGA! Jeżeli przedsiębiorca skorzysta z dofinansowania, jest obowiązany utrzymać zatrudnienie przez okres dofinansowania (3 miesiące) i kolejne 3 miesiące po ustaniu dofinansowania, a w przypadku niedotrzymania warunku jest obowiązany do zwrotu dofinansowania (bez odsetek). 

Wniosek składa się do PUP w terminie 14 dni, od ogłoszenia naboru!

Wysokość dofinansowania: 

Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o: 

 1. co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika; 
 2. co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika; 
 3. co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia połeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dodatkowo: 

 1. ZWOLNIENIE ZUS 

Zwolnienie z ZUS dla przedsiębiorców zgłaszających do ZUS do 10 ubezpieczonych (art. 31zo) – na dzień 29.02.2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dotyczy składek należnych od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. 

Gdy przedsiębiorca opłaca składki ZUS wyłącznie na swoje ubezpieczenie zwalnia się od obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne chorobowe, zdrowotne itp. o ile przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu, w którym składany jest wniosek nie jest wyższy niż 15.681,00 zł. 

Wniosek o zwolnienie składa się do ZUS nie później niż do dnia 30.06.2020

Raporty miesięczne/ deklaracje rozliczeniowe składamy normalnie – w terminie 30 dni od złożenia wniosku. NIE OPŁACAMY SKŁADEK, bo zwolnienie dotyczy tylko składek nieopłaconych – ZUS nie odda zapłaconych składek. 

UWAGA! WARUNKIEM ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU SKŁADEK JEST PRZESŁANIE DEKLARACJI ROZLICZENIOWYCH LUB IMIENNYCH RAPORTÓW MIESIĘCZNYCH NALEŻNYCH ZA MARZEC, KWIECIEŃ, I MAJ 2020 NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 30.06.2020 R.

 • osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym rolników zostaną zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r. 
 • obowiązek określony w art. 38 ust. 1 PIT – podlega wykonania do dnia 1 czerwca 2020 r. jeżeli płatnik poniósł negatywne konsekwencje związane z epidemią (zaliczki na PIT pracowników) – ZALICZKI POBRANE NA PODATEK DOCHODOWY OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW.
 • możliwość zawieszenia działalności dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników.

CUDZOZIEMCY

 1. Wydłużenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy; 
 2. Wydłużenie okresu ważności wizy do  30 dni, po ustaniu stanu epidemii. 
 3. Przedłużenie ważności zezwoleń na pracę do upływu 30 dni po odwołaniu stanu epidemii. 

NIERUCHOMOŚCI 

 1. Termin uiszczenia opłaty za użytkowanie wieczyste – do 30 czerwca 2020 r. 
 2. Rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić zwolnienia od podatku od nieruchomości dla wybranych grup przedsiębiorców; 
 3. Rada gminy może przedłużyć w drodze uchwały terminy rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu nie dłużej niż do 30.09.2020 r. 
 4. Art. 15ze – w odniesieniu do obiektów pow. 2000 m2 wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy (wejście w życie od dnia zakazu)
 5. Automatyczne przedłużenie umów najmu lokali (z pewnymi wyłączeniami) do dnia 30.06.2020 r. + zakaz wypowiadania umów najmu i wysokości czynszu najmu (z pewnymi wyłączeniami).
 6. Należności z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania przypadające Skarbowi Państwa mogą być przez starostę lub prezydenta umarzane lub odraczane lub rozkładane na raty. Na wniosek starosta może również odstąpić od dochodzenia ww. należności.

BRANŻA TURYSTYCZNA

Zwrot opłaty za udział w imprezie turystycznej w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej Jeżeli: 

 • podróżny odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy z powodu nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym, lub 
 • organizator turystyki rozwiązuje umowę, gdyż nie może jej zrealizować z powodu nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności, i jednocześnie 
 • pozostaje to w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, 

to odstąpienie to lub rozwiązanie umowy jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia organizatora przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia uczestnika o rozwiązaniu przez organizatora turystyki. 

Tym samym wydłużeniu ulegnie termin na dokonanie zwrotu opłaty uiszczonej z tytułu udziału w imprezie turystycznej. 

Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie jej nie zawsze będzie skuteczne.

Odstąpienie i rozwiązanie nie będą skuteczne, jeżeli podróżny wyrazi zgodę na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych, które to imprezy odbędą się w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć się niezrealizowana impreza turystyczna. 

Zwrot opłaty za udział w wydarzeniu w przypadku rozwiązania umowy z klientem 

Przedsiębiorca, który zajmuje się działalnością związaną z organizacją eventów (m.in. wystaw, kongresów, imprez rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych), w przypadku rozwiązania umowy z klientem, jeżeli rozwiązanie to pozostaje to w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest obowiązany zwrócić środki otrzymane od klienta w terminie 180 dni od skutecznego rozwiązania umowy. 

Rozwiązanie umowy nie zawsze będzie skuteczne 

Rozwiązanie umowy nie będzie skuteczne jeżeli klient wyrazi zgodę wyrazi zgodę na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń organizowanych przez przedsiębiorcę, które to wydarzenia odbędą się w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć się niezrealizowane wydarzenie. 

Rozwiązanie powyższe stosuje się także do podmiotów świadczących usługi hotelarskie. 

KREDYTY/LEASINGI

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP 0,5 pkt %. Jednocześnie rada ustaliła pozostałych stóp procentowych NBP: 

 • Stopa lombardowa 1,5% 
 • Stopa depozytowa 0,5% 
 • Stopa redyskonta weksli 1,05%
 • Stopa dyskonta weksli 1,1%

Banki zapowiedziały możliwość składania wniosków za pośrednictwem bankowości internetowej. 

W konsekwencji, PROSZĘ ROZWAŻYĆ ZŁOŻENIE STOSOWNYCH WNIOSKÓW DO BANKÓW/ LEASINGODAWCÓW O ODROCZENIE PŁATNOŚCI RAT KAPITAŁOWO – ODSETKOWYCH I LEASINGOWYCH. 

PPK 

 1. Wydłużenie o 6 miesięcy terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników; 

PODATKI 

 1. Zwolnienie od PCC umów pożyczki, gdy pożyczkobiorcą jest przedsiębiorca którego płynność finansowa uległa pogorszeniu; 
 2. Brak opłaty prolongacyjnej przy odroczeniu lub umorzeniu na wniosek podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz składek ZUS
 3. Termin na złożenie sprawozdań finansowych – bez zmian, minister finansów rozporządzeniem może je przedłużyć; 
 4. Zawieszenie terminów na zgłaszanie schematów podatkowych (z wyłączeniem schematów transgranicznych);
 5. Wydłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych do 30.09.2020 r
 6. Wydłużenie terminu na zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych do lipca 2020 r. 
 7. Do 1 czerwca przesunięty ma zostać termin wpłaty zaliczek na PIT za marzec i kwiecień przez pracodawców i zleceniodawców. 
 8. Nowy JPK_V7 oraz matryca VAT wejdą w życie najwcześniej 1 lipca. 
 9. Zmiany w uldze na złe długi i rozliczaniu strat podatkowych. 
 10. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza „białej listy” do 14 dni.
 11. Przedłużenie stosowania stawki 5% i 8% w podatku do 30 czerwca 2020 r. w odniesieniu do towarów i usług wskazanych w wyliczeniu w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które dotycząc w szczególności książek, poligrafii, druku czy nośników sieciowych.
 12. Przedsiębiorcy będą mogli za zgodą nabywcy towaru udostępniać mu paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży w formie elektronicznej.
 13. Możliwość rezygnacji przez małych podatników z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.
 14. Podatnik będzie mógł odliczyć darowiznę przekazaną na walkę z COVID-19. Rozwiązanie to dotyczy darowizny przekazanej od 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 w zakresie działalności:
 15. Podmiotów leczniczych wpisanych do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19;
 16. Agencji Rezerw Materiałowych (cele ustawowe);
 17. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych (cele statutowe).
 18. Wolne od podatku dochodowego mają pozostać świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu oraz świadczenia postojowe wypłacane na podstawie ustawy. 
 19. Uległy zmianie limity zwolnienia przedmiotowego w PIT:
 20. Zapomogi, które wypłacane są z funduszy zakładowej lub międzynarodowej organizacji związkowej pracownikom, którzy należą do tej organizacji nowy limit na rok 2020 ma wynieść 3.000,00 zł – aktualnie kształtuje się on na poziomie 1.000,00 zł;
 21. Zapomogi otrzymane na skutek indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł niż te określone w art. 21 ust. 1 pkt. 26 lit. a), limit będzie wynosił 10.000,00 zł – aktualnie to kwota 6.000,00 zł;
 22. W odniesieniu do świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika, które w całości finansowane są ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszu związków zawodowych, limit zwolnienia w roku 2020 i 2021 ma wynosić 2.000,00 zł – aktualnie jest to suma 1.000,00 zł;
 23. W przypadku dopłat do wypoczynku zorganizowanego (np. wakacje, kolonie, zimowiska) oraz wypoczynku, który połączony jest z nauką (sanatorium, placówki leczniczo-sanatoryjne), w przypadku uzyskania ich z innych źródeł niż te wskazane w art. 21 ust. 1 pkt. 78 lit. a) limit w roku 2020 i 2021 będzie wynosił 3.000,00 zł – aktualnie wynosi on 2.000,00 zł.
 24. Możliwość dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych służących do produkcji maseczek, respiratorów czy środków do dezynfekcji.
 25. Podatnik który w 2020 r. poniesie koszty kwalifikowane przy opracowywaniu produktów do walki z COVID-19 będzie mógł odliczyć je od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki.
 26. Podatnik podatku z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (np. prawo autorskie programu komputerowego, prawo patentu) który w 2020 r. osiągnie dochody w związku z prowadzeniem działań wykorzystywanych przeciwko COVID-19 będzie mógł stosować w trakcie roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku -5% przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
 27. Odroczenie do końca 2020 r. tzw. podatku handlowego od sprzedaży detalicznej, do której zobligowane zostały od 1 lipca 2020 r. sklepy wielkopowierzchniowe.
 28. Organy nie będą wszczynały postępowań podatkowych w przypadku, gdy zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu oraz wpłata należnego podatku za 2019 r. nastąpi nie później niż do dnia 31 maja 2010 r. – nie będzie konieczne składanie czynnego żalu, jednak pozostaje obowiązek uiszczenia odsetek.

CIT 

 1. Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT.  Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r., przy czym nie więcej niż 5 milionów złotych. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby/spółki, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r.
 2. Przedłużenie do 20.07.2020 r. terminu płatności podatku od przychodów z budynków (przy spełnieniu dodatkowych wymogów).
 3. Zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki (25 ust. 19 pkt 2 ust. o CIT) (przy spełnieniu dodatkowych wymogów).

W odniesieniu do kwestii podatkowych oraz związanych z rachunkowością, wprowadzono możliwość wydłużenia terminów przez ministra finansów, w drodze rozporządzenia – dlatego na te rozwiązania również trzeba poczekać. 

KSH 

 1. Dopuszczenie możliwości uczestnictwa w posiedzeniach zarządu i rady nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z możliwością podejmowania uchwał; 
 2. Dopuszczenie udziału w zgromadzeniu wspólników i akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

INNE: 

 1. Ustawodawca proponuje kolejny 14 dniowy zasiłek opiekuńczy, który ma charakter niezależny od dotychczas wykorzystanego zasiłku opiekuńczego. 
 2. Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać poręczeń i gwarancji spłaty kredytu (nie dotyczy mikro i małych przedsiębiorców). 
 3. Możliwość ubiegania się przez przedsiębiorców o niskooprocentowane pożyczki ze środków Funduszu Pracy w kwocie do 5.000,00 zł.
 4. Można złożyć wniosek do starosty o niedochodzenie należności (art. 15zzzf)
 5. Art. 31 f – zmiana określonych w umowie terminów spłaty kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ze zobowiązaniem, że zmiana nie spowoduje pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy; 
 6. Przedłużenie do 31.12.2020 ważności świadectw kwalifikacyjnych (prawo energetyczne); 
 7. Obowiązek informowania ZUS o każdej umowie o dzieło, zawartej z osobą nie pozostającą w stosunku pracy.
 8. Rozszerzono możliwość zlecenia pracy zdalnej także na funkcjonariuszy publicznych.
 9. Przyznano możliwość udzielenia wsparcia działalności twórczej lub artystycznej.
 10. Przedłużono ważność orzeczeń o niepełnosprawności oraz niezdolności do pracy.
 11. Rozszerzono i otwarto katalog instrumentów i przypadków, które mogą zostać ubezpieczone przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.
 12. Do zakończenia okresu epidemii oraz w okresie 30 dni po jego zakończeniu, możliwe jest prowadzenie przez placówki handlowego działalności obejmującej: rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji na półkach sklepowych tzw. towarów pierwszej potrzeby.