SSUCv3H4sIAAAAAAAEAH1Ry27EIAy8V+o/RJwTNYgmXXrsuX+w6sEBJ7VCQgVkq2qVfy/kIXHaGzPjMR77/vxUFKwDT4q9F/eEIiZjFh8cBLJzpOvy4FFTsI7AJDJx66YwHyAsHn1qcVAKAg6xdicP//nPdcfFKWxidESJfSxkNM2Df/mEWU/gRs/KrMwvXSpjJ7WWD5o9du6PrzMdDDirvy1Dls2hQdizXfdSNv4GdFOe9kYabYZh0WSz4DerwCSDyDr/OFIxaGaz4RtdvsR4BTtlxGzDNskRjOm45QS54E1Ti6a51Jy/SX6R7LyMVSPpfFbSySFaIVtoecWV5NUr9H0l+0tXtUqBkFJ2PWLc1PoPGgQ/2yECAAA=

DODATKOWE OBOWIĄZKI DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Dodatkowe obowiązki ciążące na podmiotach posiadających status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców

Zbliżasz się do przekroczenia progów, skutkujących zakwalifikowaniem organizacji do dużych przedsiębiorców ? Czy wiesz, jakie dodatkowe obowiązki ciążą na przedsiębiorcach posiadających status dużego przedsiębiorcy ?

Komisja BHP

Zgodnie z treścią przepisu art. 23712 § 1 kodeksu pracy, pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „komisją bhp”, jako swój organ doradczy i opiniodawczy. W skład komisji bhp wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że ten obowiązek powstanie z momentem zatrudnienia 251 osoby (niezależnie od posiadania statusu dużego przedsiębiorcy).

Zmiana liczby pracowników w Radzie o której mowa w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 

O liczbie składu Rady Pracowników decyduje ilość zatrudnionych przez pracodawcę pracowników. W skład Rady Pracowników wchodzi u pracodawcy zatrudniającego:

1) od 50 do 250 pracowników – 3 pracowników,

2) od 251 do 500 pracowników – 5 pracowników,

3) powyżej 500 pracowników – 7 pracowników.

Czas trwania kontroli

Uzyskanie przez spółkę statusu dużego przedsiębiorcy powoduje wydłużenie limitu czasu trwania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w ciągu roku kalendarzowego do 48 dni roboczych (art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Rejestr czynności przetwarzania i kategorii czynności przetwarzania – RODO

Zasadniczo art. 30 ust. 3 stanowi, że obowiązek prowadzenia ww. rejestrów nie dotyczy przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 250 pracowników, chyba, że przetwarzane są dane wrażliwe (np. o stanie zdrowia) lub przetwarzanie nie ma charakteru sporadycznego. Powyższe wyłączenia powodują, że w praktyce do prowadzenia rejestrów zobowiązani są również przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników. 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Zgodnie z treścią przepisu art. 36 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, przedsiębiorca, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, (czyli tylko duży przedsiębiorca) przeprowadza co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie. Przepisu nie stosuje się do przedsiębiorcy posiadającego:

  1. system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub
  2. system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

– jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.