computer-820281_1920

Rejestracja beneficjentów rzeczywistych

Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych

Nie przeocz rejestracji Beneficjenta Rzeczywistego 

13 października 2019 r. weszły w życie przepisy, wymuszające na przedsiębiorcach dokonanie rejestracji beneficjentów rzeczywistych w nowym Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. 

Obowiązek rejestracji ciąży zarówno na spółkach osobowych (z wyłączeniem spółek partnerskich), jak i kapitałowych, które winny dokonać́ rejestracji do dnia 13 kwietnia 2020 r. 

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia Beneficjenta Rzeczywistego w ustawowym terminie może skutkować́ karą do 1 mln zł. Zgłoszenie nieprawdziwych danych do rejestru BR będzie dodatkowo powiązane z odpowiedzialnością̨ karną reprezentantów spółki dokonujących zgłoszenia. 

Ponadto, reprezentanci podmiotów podlegających rejestracji będą̨ odpowiedzialni za szkodę̨ spowodowaną niezgłoszeniem w ustawowym terminie do Rejestru odpowiednich danych lub ich zmiany, a także zgłoszeniem nieprawdziwych danych. 

Jak ustalić beneficjenta rzeczywistego ? 

W przypadku spółek kapitałowych tj. spółek akcyjnych czy z ograniczoną odpowiedzialnością, beneficjentem rzeczywistym będzie:

  1. osoba fizyczna, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;
  2. osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki (także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu),
  3. osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów/akcji klienta lub ogólnej liczby głosów (także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu),
  4. osoba fizyczna będąca podmiotem dominującym wobec klienta.

Co ważne, w pewnych sytuacjach możemy przyjąć, że beneficjentem rzeczywistym jest po prostu osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w spółce, np. prezes zarządu klienta. Możemy tak przyjąć, jeżeli brak jest możliwości ustalenia  tożsamości osób fizycznych posiadających więcej niż 25 proc. akcji lub głosów. 

Należy jednak pamiętać, iż jak wskazało ministerstwo finansów w swoim komunikacie, należy zgromadzić dowody wskazujące na fakt braku możliwości identyfikacji ww. osoby fizycznej. 

Jak dokonać zgłoszenia ? 

Zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

  1. Dane podlegające zgłoszeniu do Rejestru:
  Dane identyfikacyjne Spółki                                                      Nazwa (firma)
Forma organizacyjna
Siedziba
Numer w KRS
Numer NIP
   Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania SpółkiImię i nazwisko
Obywatelstwo
Państwo zamieszkania
PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL
Informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach,  które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu
  • Rejestracja Beneficjentów Rzeczywistych krok po kroku.

Krok I – Po przejściu na stronę Portalu Podatkowego (https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/) należy kliknąć przycisk „Utwórz” w zakładce Utwórz zgłoszenie.

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Krok II – Wskazanie numeru NIP oraz formy organizacyjnej podmiotu

We wskazane pola konieczne jest uzupełnienie danych wskazujące numer NIP określonego podmiotu, a następnie wybranie z listy sugerowanych odpowiedniej formy organizacyjnej przedsiębiorcy. Po uzupełnieniu danych klikamy przycisk „Dalej”.

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Krok III – wskazanie rodzaju zgłoszenia

W przypadku rejestracji Beneficjentów Rzeczywistych interesuje nas jedynie część dotycząca nowego zgłoszenia – klikamy w pole „data zgłoszenia”, a następnie zaznaczamy odpowiednią datę zgłoszenia na kalendarzu i klikamy przycisk „utwórz nowe zgłoszenie”. W sytuacji,  gdy chcemy dokonać uzupełnienia/zmiany dotychczasowych danych, klikamy na interesujące nas zdarzenie znajdujące się na liście zgłoszeń wymienionych w części dotyczących „Aktualizacji zgłoszeń”. 

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Krok IV – Zgłoszenie informacji o Beneficjentach Rzeczywistych

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

cz. A – Wolne pola części A formularza należy uzupełnić o informacje dotyczące przedsiębiorstwa zgodnie z podpisami znajdującymi się nad kolumnami.

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

cz. B – Wolne pola należy uzupełnić o dane dotyczące Beneficjentów podmiotu

cz. C – niezbędne jest złożenie przez osobę dokonującą zgłoszenia beneficjenta oświadczenia dotyczącego odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Po uzupełnieniu wszystkich pól oraz zaznaczeniu klauzuli odpowiedzialności, należy kliknąć przycisk „Dalej”

Krok V – Podpis zgłoszenia

Zgłoszenie musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wskazać ponadto należy, że osoba dokonująca zgłoszenia oraz aktualizacji danych w Rejestrze, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych

Krok VI – Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji zgłoszenia pod względem zgodności ze wzorem dokumentu elektronicznego oraz spójności danych, a także ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP wydawane jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru zgłoszenia.

  • Informacje dodatkowe
  Korekta zgłoszeniaW przypadku oczywistej omyłki pisarskiej występującej w złożonym zgłoszeniu, podmiot jest uprawniony niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia zaistnienia rzeczonej pomyłki, skorygować dokonane zgłoszenie.
  Jaki jest czas na zgłoszenie danych do Rejestru?Informacje do Rejestru należy zgłaszać nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu podmiotu do KRS, natomiast w przypadku aktualizacji danych – w terminie 7 dni od ich zmiany. Do biegu terminów nie zalicza się sobót, jak również dni ustawowo wolnych od pracy.
   Co w przypadku awarii lub zakłóceń funkcjonowania systemu teleinformatycznegoNa wypadek wystąpienia nieprawidłowości uniemożliwiających prawidłowe dokonanie zgłoszenia, do biegu ww. terminów nie wlicza się okresu od chwili wystąpienia awarii lub zakłócenia wskazanych w informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, do chwili zamieszczenia informacji o ich usunięciu.
  Kiedy upływa termin zgłoszenia informacji do Rejestru?Spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem 13 października 2019 r. zobowiązane są zgłosić informacje do Rejestru do dnia 13 kwietnia 2020 r. W pozostałych przypadkach, podmioty mają obowiązek zgłosić dane beneficjentów nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS.

W związku ze zbliżającym się̨ obowiązkiem ujawniania informacji dot. Beneficjentów Rzeczywistych KRPM Legal oferuje wsparcie w zakresie procesu identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego oraz procesu rejestracji.