SSUCv3H4sIAAAAAAAEAH1Ry27EIAy8V+o/RJwTNYgmXXrsuX+w6sEBJ7VCQgVkq2qVfy/kIXHaGzPjMR77/vxUFKwDT4q9F/eEIiZjFh8cBLJzpOvy4FFTsI7AJDJx66YwHyAsHn1qcVAKAg6xdicP//nPdcfFKWxidESJfSxkNM2Df/mEWU/gRs/KrMwvXSpjJ7WWD5o9du6PrzMdDDirvy1Dls2hQdizXfdSNv4GdFOe9kYabYZh0WSz4DerwCSDyDr/OFIxaGaz4RtdvsR4BTtlxGzDNskRjOm45QS54E1Ti6a51Jy/SX6R7LyMVSPpfFbSySFaIVtoecWV5NUr9H0l+0tXtUqBkFJ2PWLc1PoPGgQ/2yECAAA=

DODATKOWE OBOWIĄZKI DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Dodatkowe obowiązki ciążące na podmiotach posiadających status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców

Zbliżasz się do przekroczenia progów, skutkujących zakwalifikowaniem organizacji do dużych przedsiębiorców ? Czy wiesz, jakie dodatkowe obowiązki ciążą na przedsiębiorcach posiadających status dużego przedsiębiorcy ?

Komisja BHP

Zgodnie z treścią przepisu art. 23712 § 1 kodeksu pracy, pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „komisją bhp”, jako swój organ doradczy i opiniodawczy. W skład komisji bhp wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że ten obowiązek powstanie z momentem zatrudnienia 251 osoby (niezależnie od posiadania statusu dużego przedsiębiorcy).

Zmiana liczby pracowników w Radzie o której mowa w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 

O liczbie składu Rady Pracowników decyduje ilość zatrudnionych przez pracodawcę pracowników. W skład Rady Pracowników wchodzi u pracodawcy zatrudniającego:

1) od 50 do 250 pracowników – 3 pracowników,

2) od 251 do 500 pracowników – 5 pracowników,

3) powyżej 500 pracowników – 7 pracowników.

Czas trwania kontroli

Uzyskanie przez spółkę statusu dużego przedsiębiorcy powoduje wydłużenie limitu czasu trwania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w ciągu roku kalendarzowego do 48 dni roboczych (art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Rejestr czynności przetwarzania i kategorii czynności przetwarzania – RODO

Zasadniczo art. 30 ust. 3 stanowi, że obowiązek prowadzenia ww. rejestrów nie dotyczy przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 250 pracowników, chyba, że przetwarzane są dane wrażliwe (np. o stanie zdrowia) lub przetwarzanie nie ma charakteru sporadycznego. Powyższe wyłączenia powodują, że w praktyce do prowadzenia rejestrów zobowiązani są również przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników. 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Zgodnie z treścią przepisu art. 36 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, przedsiębiorca, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, (czyli tylko duży przedsiębiorca) przeprowadza co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie. Przepisu nie stosuje się do przedsiębiorcy posiadającego:

  1. system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub
  2. system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

– jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

accuracy-alarm-clock-analogue-business-552598

PPK – HARMONOGRAM

PPK – harmonogram dla podmiotów zatrudniających powyżej 50 pracowników

ZATRUDNIASZ POWYŻEJ 50 PRACOWNIKÓW ? PONIŻEJ HARMONOGRAM WDROŻENIA PPK W TWOJEJ FIRMIE.

1.24.04.2020 r. Termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK
2. 11.05.2020 r. Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK/ Termin na złożenie przez Pracowników rezygnacji z PPK (załącznikiem do umowy o prowadzenie PPK będzie lista pracowników, więc pracownicy którzy nie chcą aby w maju była odprowadzona składka powinni przed tą datą złożyć deklarację w sprawie rezygnacji z PPK).
3. Maj 2020 r. Naliczenie i pobranie pierwszej składki
4. 15.06.2020 r. Wpłata pierwszej składki do instytucji finansowej

Przedsiębiorco, pamiętaj, że aby nie musieć naliczyć i pobrać w maju pierwszej składki na PPK, pracownik do dnia 11 maja 2020 r. MUSI ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ W SPRAWIE REZYGNACJI Z PPK.

architecture-22039_1920

OBOWIĄZKOWA DEMATERIALIZACJA AKCJI W SPÓŁCE AKCYJNEJ

Obowiązek dematerializacji akcji

Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie akcje będą musiały być zdematerializowane, a w konsekwencji spółki muszą utworzyć rejestr akcjonariuszy lub dokonać zapisów akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW. Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. każda spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna mają obowiązek posiadać stronę www. , która powinna zostać ujawniona w KRS. 

Co istotne, pierwsze wezwanie do zwrotu dokumentów akcji spółka powinna wykonać przed 30 czerwca 2020 r. Takich wezwań ma obowiązek dokonać w sumie 5-krotnie w odstępie czasu nie dłuższym niż miesiąc, ani nie krótszym niż dwa tygodnie.  Ponadto, należy pamiętać, że przed pierwszym wezwaniem spółka musi mieć zawartą umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo umowę o rejestrację akcji w KDPW, a to wymaga podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie. 

Za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Taka sama kara jest za brak prowadzenia rejestru akcjonariuszy lub nierejestrowania akcji w KDPW.

Ponadto, członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy jeżeli dopuszczą do wydania przez spółkę od dnia wejścia w życie przepisów dokumentów na akcje, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie, lub na inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki.

blog-photo-2

Prosta Spółka akcyjna, nie taka prosta ?

Prosta Spółka akcyjna, nie taka prosta ?

Wprowadzenie nowych rozwiązań w postaci możliwości utworzenia prostej spółki akcyjnej w zamyśle ustawodawcy ma szczególności wychodzić naprzeciw oczekiwaniom aktualnych potrzeb gospodarczych. Przepisy wprowadzające możliwość utworzenia prostej spółki akcyjnej (dalej: PSA) mają wejść w życie 1 marca 2020 r. Analiza projektowanych zmian prowadzi do wniosku, że prosta spółka akcyjna łączy ze sobą cechy spółki kapitałowej oraz spółki akcyjnej. Zmiany które proponuje ustawodawca polegają przede wszystkim na tym, że dojdzie do zerwania ze standardowym rozumieniem pojęcia kapitału zakładowego – w przypadku PSA będzie on mógł wynosić nawet 1 zł. Planowane jest również odseparowanie praw korporacyjnych od faktu posiadania akcji w spółce. Ustawodawca ułatwił również sam proces założenia spółki, która rejestrowana będzie w sposób elektroniczny. Dodatkowo, prezentowane zmiany wprowadzają w ramach prostej spółki akcyjnej nowy organ w postaci rady dyrektorów, jako organu o charakterze zarządzającym. Zmiany te jednak nadal są konsultowane, a w środowisku słychać głosy o przesunięciu wejścia w życie proponowanych zmian na rok 2021.

apple-1846277_1920

Zmiany podatkowe – c.d.

Zmiany sposobu dokumentowania dostaw towarów do innych krajów na terenie UE

Od stycznia 2020 r. obowiązują nowe zasady udokumentowania WDT (Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów), które obejmują w szczególności wprowadzenie określonego katalogu dokumentów, które będą upoważniały podatnika będącego jednocześnie stroną transakcji do wskazania, że doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Co istotne, dla zastosowania stawki 0%, dla polskiego podatnika koniecznym będzie wskazanie numeru NIP nabywcy nie tylko w treści faktury, ale także uwzględnienie go w ramach informacji podsumowującej, co będzie warunkiem materialnym dla skorzystania w przedmiotowej ulgi.

Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z nowych przepisów jest faktultatywne, a WDT może być w dalszym ciągu dokumentowane na dotychczasowych zasadach określonych w ustawie o VAT.

Zmiany sposobu dokumentowania Zmiany w zakresie wystawiania faktur VAT na podstawie paragonów 

Do tej pory nabywca towaru był uprawniony do kupowania towaru na paragon fiskalny, który następnie mógł z czasem stanowić podstawę do wystawienia faktury. Po przeprowadzonych zmianach, jedyną możliwością, by kupujący uzyskał fakturę VAT za transakcję, która była uprzednio nabita na kasę fiskalną, jest uprzednie umieszczenie na rzeczonym paragonie numeru NIP. Sytuacja, w której faktura VAT wystawiana jest bez zachowania wymogu numeru NIP na paragonie, prowadzi do szeregu niekorzystnych sankcji nałożonych na kupującego w postaci choćby uiszczenia 100% kwoty podatku VAT, który został wykazany na tym dokumencie księgowym. W podobnie niekorzystnej sytuacji znajduje się również sprzedawca, który zostaje zobligowany do odprowadzenia drugi raz tego samego podatku. Należy pamiętać, że zmiany te nie obejmują faktur do paragonów wystawianych na rzecz osób fizycznych.

Zmiana sposobu rozliczeń podatku VAT z fiskusem

Ustawodawca polski zrezygnował ze składania deklaracji VAT-7, jednakże w zamian wprowadzonoplik  JPK VAT-7 dla podatników kwartalnych oraz JPK VAT-7 M dla podatników, którzy rozliczają się w sposób miesięczny. Zasadniczą różnicą w zakresie wprowadzonych dokumentów jest plik JPK czyli jednolity plik kontrolny, który będzie zawierał informacje dotyczące zawieranych transakcji oraz wystawianych faktur. W konsekwencji czego, po wprowadzonych zmianach wysyłany jest tylko jeden plik elektroniczny zawierający informacje objęte dotychczasową deklaracją VAT-7 oraz dodatkowo zestawienie rozliczeń. Ustawodawca wprowadził natomiast stosunkowo surowe sankcje, w przypadku błędów w wypełnianiu deklaracji, zakreślając kary finansowe w wysokości 500 zł za każdy błąd, który nie zostanie skorygowany w terminie 14 dni.

computer-820281_1920

Zmiany podatkowe – ULGA NA ZŁE DŁUGI

Zmiany w prawie podatkowym dla przedsiębiorców 2019/2020 – ulga na złe długi w podatku dochodowym

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego w przypadku, gdy w rzeczywistości nie uzyskał żadnego dochodu, z uwagi na fakt, iż jego kontrahent nie uregulował należności wynikających z faktury. Wprowadzone rozwiązanie jest niewątpliwie korzystne dla wierzycieli, którzy uzyskają uprawnienie do zmniejszenia podstawy opodatkowania w przypadku, gdy dłużnik nie ureguluje zaległości wynikającej z obciążającej go faktury VAT w terminie 90 dni od upływu jej terminu płatności. W takim wypadku dłużnik jest zobowiązany do skorygowania podstawy opodatkowania, a więc jej zwiększenia, w przypadku gdy nie dokona płatności w ww. terminie, w konsekwencji czego jest zmuszony wyłączyć to z kosztów uzyskania przychodu. 

Zmian należy dokonać w ramach zeznania podatkowego za rok, w którym upłynął termin 90 dni od daty płatności dokumentu księgowego. Co istotne, w zeznaniu konieczne jest umieszczenie listy transakcji, które związane są z dokonanymi korektami. Ważną okolicznością jest również fakt, iż możliwość zastosowania instytucji wyłączenia oraz dokonania korekty podstawy opodatkowania została wyłączona w stosunku do transakcji, które zostały przeprowadzone pomiędzy podmiotami powiązanymi.W sytuacji, w której nastąpiło uregulowanie należności, strony transakcji, a więc zarówno wierzyciel, jak również dłużnik robią korektę zwrotną, w konsekwencji czego jedna ze storn na nowo zwiększa , a druga zmniejsza podstawę opodatkowania.

apple-606761_1920

Zmiany podatkowe – BIAŁA LISTA

Zmiany w prawie podatkowym dla przedsiębiorców 2019/2020 – BIAŁA LISTA

Od września 2019 r. przedsiębiorcy zobligowani są do dokonywania płatności w ramach posiadanych rachunków bankowych, które wskazane są szczegółowo na tzw. Białej liście. Z kolei od stycznia 2020 r.obowiązuje system surowych sankcji na wypadek niedopełnienia obowiązków związanych z funkcjonowaniem Białej listy. O czym należy więc pamiętać, by ich uniknąć?

Pytanie Odpowiedź
1.      W którym momencie trzeba zweryfikować rachunek kontrahenta na Białej liście?W celu uniknięcia konsekwencji podatkowych, numer rachunku należy sprawdzić w dniu zlecenia przelewu.
2.      Jakie są najważniejsze sankcje w przypadku opłacenia faktury na rachunek, który nie widnieje na Białej liście?Ustawodawca przewidział dwie kluczowe i dotkliwe sankcje:Przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tej płatności w części, która przekracza kwotę 15.000,00 zł;Przedsiębiorca będzie podlegał solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe swojego kontrahenta w części zobowiązań, która przypada na jego fakturę. 
3.      Czy weryfikacji należy poddawać tylko płatności, które przekraczają 15.000,00 zł?Co do zasady sankcje obejmują sytuację, w których jednorazowa wartość transakcji przekroczy kwotę 15.000,00 zł. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to wartości całej transakcji, która wynika z umowy/stosunku prawnego, nie zaś jednorazowej płatności, wobec czego dla zabezpieczenia przed zastosowaniem ewentualnych sankcji, rozsądnym wydaje się kontrolowanie wszystkich płatności, także tych, które nie przekraczają 15.000,00 zł
4.      Jak uniknąć sankcji, gdy dokonałem płatności na rachunek inny niż określony w Białej liście?W takiej sytuacji przedsiębiorca może w terminie 3 dni złożyć zawiadomienie o zaistniałej sytuacji do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.
business-2846221_1920

Zmiany podatkowe – SPLIT PAYMENT

Zmiany w prawie podatkowym dla przedsiębiorców 2019/2020– co warto wiedzieć?

Końcówka roku 2019 oraz początek 2020 r. były obfite w zmiany prawne, polegające na nowelizacji istniejących przepisów, jak również wprowadzających zupełnie nowe. Dotyczy to również prawa podatkowego. 

Szereg z wprowadzonych zmian, obwarowanych jest dotkliwymi karami finansowymi, więc choćby i z tego powodu warto pokrótce przeanalizować kluczowe zmiany.

W tym i kolejnych artykułach zaprezentujemy kluczowe zmiany w prawie podatkowym.

Split payment

Od 1 listopada 2019 r. ustawodawca wprowadził obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami, a więc tzw. split payment. Nowe regulacje powodują, że uregulowanie należności z faktury z tytułu czynności, które zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, w przypadku, gdy kwota należności wynosi co najmniej 15.000,00 zł musi być obligatoryjnie dokonywana za pomocą metody podzielonej płatności. Jak to wygląda w praktyce?

W ramach wprowadzonej nowelizacji, nabywca będzie zobowiązany do uregulowania swojej płatności w dwóch transzach. Pierwsza z nich obejmie kwotę netto – sumę tą należy przekazać na rachunek bankowy danego kontrahenta, z kolei druga część obejmuje 
VAT, który należy ulokować na specjalnym
rachunku bankowym przeznaczonym wyłącznie do tego, by przedsiębiorca mógł z niego regulować swoje płatności lub zobowiązania 
podatkowe takie jak np. wpłaty z tytułu podatku VAT, PIT, CIT, wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS, należności celne.

Co istotne, zapłata w ramach mechanizmu split payment może nastąpić jedynie w walucie polskiej. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie dokonał płatności za pomocą metody podzielonej płatności, w sytuacji gdy był do tego prawnie zobowiązany, ustawodawca przewiduje sankcję w postaci braku możliwości zaliczenia określonej płatności do kosztów uzyskania przychodów. Wskazać przy tym należy, że ustawodawca polski zaproponował jednak rozwiązanie, zgodnie z którym sankcja ta będzie miała zastosowanie jedynie w przypadły, gdy dostawca wskazuje wprost na fakturze, że dana transakcja podlega mechanizmowi podzielonej płatności. 

accuracy-alarm-clock-analogue-business-552598

Sukcesja spadkowa

Sukcesja spadkowa

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej związane jest niejednokrotnie z ogromną odpowiedzialnością, jak również koniecznością podejmowania licznych, często ryzykownych działań i decyzji. W tym natłoku obowiązków bardzo często zapomina się o bardzo istotnej kwestii, jaką jest zapewnienie ciągłości procesów biznesowych na wypadek śmierci właściciela firmy.

W zależności o formy prawnej, w jakiej prowadzona jest działalność, różny będzie model dziedziczenia praw i obowiązków po śmierci właściciela/wspólnika. Przykładowo, w przypadku firmy prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej istnieje możliwość odziedziczenia przedsiębiorstwa, po uprzednim ustaleniu przez właściciela zarządu sukcesyjnego, który będzie prowadził działalność do momentu zakończenia spraw spadkowych. W przypadku udziałów/akcji w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej również istnieje możliwość ich bezpośredniego dziedziczenia, jednakże uwarunkowane jest to naniesieniem stosownych zapisów do statutu bądź umowy spółki. Nieco bardziej skoml kowane jest dziedziczenie uprawnień i obowiązków wspólników spółki cywilnej bądź osobowej (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna). W tym przypadku niezbędna jest szczegółowa weryfikacja dokumentacji korporacyjnej

Co zrobić by przedsiębiorstwo nie przestało funkcjonować po śmierci jego właściciela?

Prowadzenie firmy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej jest aktualnie najpopularniejszym sposobem prowadzenia przedsiębiorstwa. Nie ulega wątpliwości, iż ta okoliczność podyktowana jest faktem, iż wybór tej formy nie wymaga konstruowania skomplikowanych umów czy posiadania określonego kapitału zakładowego. Jednakże ten sposób prowadzenia działalności powoduje również szereg ograniczeń w zakresie dziedziczenia w zakresie takich kwestii jak np. wszelkiego typu kontrakty handlowe, licencje, koncesje czy zezwolenia, które z chwilą śmierci właściciela nie przechodzą automatycznie na spadkobierców, w konsekwencji czego dochodzi do ich wygaśnięcia. Z uwagi na powyższe, tak istotne jest podjęcie kroków niezbędnych do zabezpieczenia firmy na wypadek przejścia właściciela na zasłużoną emeryturę bądź jego śmierci. Sugerowanym rozwiązaniem jest w tym przypadku ustanowienie zarządu sukcesyjnego bądź przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową lub handlową. Pierwsze rozwiązanie umożliwi funkcjonowanie firmy na takich samych zasadach, jakie obowiązywały przed śmiercią jej właściciela aż do momentu załatwienia spraw spadkowych. Natomiast drugie działanie prowadzi do wskazania osób, które mają przejąć prowadzenie działalności jeszcze za życia przedsiębiorcy. Tu kluczową rolę odgrywa sporządzona dokumentacja handlowa, a tym umowa spółki, gdzie konieczne jest należyte uregulowanie wszelkich kwestii spadkowych.

Śmierć właściciela firmy bądź inne zdarzenie losowe, może odegrać niezwykle istotną rolę dla dalszych losów prowadzonego przedsiębiorstwa. Z uwagi na powyższe, tak istotne wydaje się zabezpieczenie ciągłości działania działalności, które zapewnią ochronę firmie, ale zagwarantują bezpieczeństwo dla rodziny właściciela.

computer-820281_1920

Rejestracja beneficjentów rzeczywistych

Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych

Nie przeocz rejestracji Beneficjenta Rzeczywistego 

13 października 2019 r. weszły w życie przepisy, wymuszające na przedsiębiorcach dokonanie rejestracji beneficjentów rzeczywistych w nowym Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. 

Obowiązek rejestracji ciąży zarówno na spółkach osobowych (z wyłączeniem spółek partnerskich), jak i kapitałowych, które winny dokonać́ rejestracji do dnia 13 kwietnia 2020 r. 

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia Beneficjenta Rzeczywistego w ustawowym terminie może skutkować́ karą do 1 mln zł. Zgłoszenie nieprawdziwych danych do rejestru BR będzie dodatkowo powiązane z odpowiedzialnością̨ karną reprezentantów spółki dokonujących zgłoszenia. 

Ponadto, reprezentanci podmiotów podlegających rejestracji będą̨ odpowiedzialni za szkodę̨ spowodowaną niezgłoszeniem w ustawowym terminie do Rejestru odpowiednich danych lub ich zmiany, a także zgłoszeniem nieprawdziwych danych. 

Jak ustalić beneficjenta rzeczywistego ? 

W przypadku spółek kapitałowych tj. spółek akcyjnych czy z ograniczoną odpowiedzialnością, beneficjentem rzeczywistym będzie:

  1. osoba fizyczna, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;
  2. osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki (także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu),
  3. osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów/akcji klienta lub ogólnej liczby głosów (także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu),
  4. osoba fizyczna będąca podmiotem dominującym wobec klienta.

Co ważne, w pewnych sytuacjach możemy przyjąć, że beneficjentem rzeczywistym jest po prostu osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w spółce, np. prezes zarządu klienta. Możemy tak przyjąć, jeżeli brak jest możliwości ustalenia  tożsamości osób fizycznych posiadających więcej niż 25 proc. akcji lub głosów. 

Należy jednak pamiętać, iż jak wskazało ministerstwo finansów w swoim komunikacie, należy zgromadzić dowody wskazujące na fakt braku możliwości identyfikacji ww. osoby fizycznej. 

Jak dokonać zgłoszenia ? 

Zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

  1. Dane podlegające zgłoszeniu do Rejestru:
  Dane identyfikacyjne Spółki                                                      Nazwa (firma)
Forma organizacyjna
Siedziba
Numer w KRS
Numer NIP
   Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania SpółkiImię i nazwisko
Obywatelstwo
Państwo zamieszkania
PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL
Informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach,  które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu
  • Rejestracja Beneficjentów Rzeczywistych krok po kroku.

Krok I – Po przejściu na stronę Portalu Podatkowego (https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/) należy kliknąć przycisk „Utwórz” w zakładce Utwórz zgłoszenie.

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Krok II – Wskazanie numeru NIP oraz formy organizacyjnej podmiotu

We wskazane pola konieczne jest uzupełnienie danych wskazujące numer NIP określonego podmiotu, a następnie wybranie z listy sugerowanych odpowiedniej formy organizacyjnej przedsiębiorcy. Po uzupełnieniu danych klikamy przycisk „Dalej”.

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Krok III – wskazanie rodzaju zgłoszenia

W przypadku rejestracji Beneficjentów Rzeczywistych interesuje nas jedynie część dotycząca nowego zgłoszenia – klikamy w pole „data zgłoszenia”, a następnie zaznaczamy odpowiednią datę zgłoszenia na kalendarzu i klikamy przycisk „utwórz nowe zgłoszenie”. W sytuacji,  gdy chcemy dokonać uzupełnienia/zmiany dotychczasowych danych, klikamy na interesujące nas zdarzenie znajdujące się na liście zgłoszeń wymienionych w części dotyczących „Aktualizacji zgłoszeń”. 

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Krok IV – Zgłoszenie informacji o Beneficjentach Rzeczywistych

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

cz. A – Wolne pola części A formularza należy uzupełnić o informacje dotyczące przedsiębiorstwa zgodnie z podpisami znajdującymi się nad kolumnami.

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

cz. B – Wolne pola należy uzupełnić o dane dotyczące Beneficjentów podmiotu

cz. C – niezbędne jest złożenie przez osobę dokonującą zgłoszenia beneficjenta oświadczenia dotyczącego odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Po uzupełnieniu wszystkich pól oraz zaznaczeniu klauzuli odpowiedzialności, należy kliknąć przycisk „Dalej”

Krok V – Podpis zgłoszenia

Zgłoszenie musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wskazać ponadto należy, że osoba dokonująca zgłoszenia oraz aktualizacji danych w Rejestrze, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych

Krok VI – Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji zgłoszenia pod względem zgodności ze wzorem dokumentu elektronicznego oraz spójności danych, a także ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP wydawane jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru zgłoszenia.

  • Informacje dodatkowe
  Korekta zgłoszeniaW przypadku oczywistej omyłki pisarskiej występującej w złożonym zgłoszeniu, podmiot jest uprawniony niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia zaistnienia rzeczonej pomyłki, skorygować dokonane zgłoszenie.
  Jaki jest czas na zgłoszenie danych do Rejestru?Informacje do Rejestru należy zgłaszać nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu podmiotu do KRS, natomiast w przypadku aktualizacji danych – w terminie 7 dni od ich zmiany. Do biegu terminów nie zalicza się sobót, jak również dni ustawowo wolnych od pracy.
   Co w przypadku awarii lub zakłóceń funkcjonowania systemu teleinformatycznegoNa wypadek wystąpienia nieprawidłowości uniemożliwiających prawidłowe dokonanie zgłoszenia, do biegu ww. terminów nie wlicza się okresu od chwili wystąpienia awarii lub zakłócenia wskazanych w informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, do chwili zamieszczenia informacji o ich usunięciu.
  Kiedy upływa termin zgłoszenia informacji do Rejestru?Spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem 13 października 2019 r. zobowiązane są zgłosić informacje do Rejestru do dnia 13 kwietnia 2020 r. W pozostałych przypadkach, podmioty mają obowiązek zgłosić dane beneficjentów nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS.

W związku ze zbliżającym się̨ obowiązkiem ujawniania informacji dot. Beneficjentów Rzeczywistych KRPM Legal oferuje wsparcie w zakresie procesu identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego oraz procesu rejestracji.