Założenia Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (dalej: PFR) – pomoc skierowana do Mikro, Małych i Średnich oraz Dużych przedsiębiorstw.

Polski Fundusz Rozwoju (dalej: PFR) jest na etapie uruchamiania nowego programu ukierunkowanego na pomoc przedsiębiorstwom, które ucierpiały na skutek pandemii COVID-19. Rozwiązanie pomocowe Tarczy Finansowej PFR przewidują pomoc skierowaną dla mikrofirm, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorców. W jaki sposób przedsiębiorca będzie mógł uzyskać pomoc, w jakiej formie jest ona udzielana oraz jakie są warunki umożliwiające złożenie wniosku? Poniżej zostaną przedstawione kluczowe założenia programu zaprezentowane przez PFR.

WAŻNE!
W tym miejscu wskazać należy, iż terminy składania wniosków, jak również szczegółowe rozwiązania przewidziane w ramach programu pomocowego, będą udostępnione przez Polski Fundusz Rozwoju dopiero po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizacje przedmiotowego programu. W konsekwencji czego, przedmiotowe opracowanie będzie miało charakter ogólnych założeń proponowanych rozwiązań pomocowych, które przedstawił PFR.
 1. TARCZA FINANSOWA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
 1. DLA KOGO SKIEROWANA JEST POMOC?
 2. Dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają co najmniej 1 pracownika (z wyłączeniem właściciela) oraz nie więcej niż 9 pracownik, a roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro;
 3. Dla przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego bądź analogicznego miesiąca w roku ubiegłym – który spowodowany został zakłóceniami gospodarki w związku z wystąpieniem COVID-19;
 4. Dla przedsiębiorców w stosunku do których nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 5. Przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 6. Beneficjentów rzeczywistych, którzy korzystają ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiadają rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczali podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 7. Przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest traktowane jako zaległość).
 8. WARUNKI FINANSOWNANIA PRZEWIDZIANE PRZEZ PFR

Instrumentem finansowym Programu Finansowego PFR są zwrotne subwencje. Szczegółowe informacje oraz warunki wsparcia, a także zwrotu świadczenia zostaną każdorazowo określone w umowie subwencji. Subwencje przekazane przez PFR mogą zostać przekazane na:

 1. Pokrycie kosztów prowadzenia działalności – nie dotyczy to jednak przeznaczenia środków na przejęcie innego przedsiębiorcy;
 2. Przedterminową spłatę kredytów – obejmuje do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki;
WAŻNE!
Warto pamiętać, że zgodnie z założeniami Tarczy, nie jest możliwe przekazanie środków uzyskanych w ramach subwencji na płatności do właściciela i do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem.

Zgodnie z założeniami prezentowanymi przez PFR, procedura przyznawania finansowania będzie miała charakter uproszczony, w szczególności realizowana będzie przy użyciu kanałów elektronicznych (np. bankowych).

 • WYSOKOŚĆ WSPARCIA 

Wartość subwencji zwrotnej, która może zostać udzielona przez PFR uzależniona jest od wysokości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. 

WAŻNE!
Maksymalna wysokość wsparcia w ramach Tarczy Finansowej dla Mikroprzedsiębiorców obliczana jest jako ILOCZYN LICZBY ZATRUDNIONYCH ORAZ KWOTY BAZOWEJ PRZYZNAWANEJ W RAMACH SUBWENCJI.
WYSOKOŚĆ WSPARCIAWYSOKOŚĆ SUBWENCJI W ZŁOTYCH W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY ZATRUDNIONYCH (BEZ WŁAŚCICIELA)
Spadek przychodówBazowa kwota subwencji na zatrudnionego123456789
≤25 – 50%12.00012.00024.00036.00048.00060.00072.00084.00096.000108.000
< 50% – 75%24.00024.00048.00072.00096.000120.000144.000168.000192.000216.000
≤ 75 – 100%36.00036.00072.000108.000144.000180.000216.000252.000288.000324.000
 • WARUNKI UMORZENIA UZYSKANEJ SUBWENCJI

Mikroprzedsiębiorcy mają możliwość umorzenia uzyskanej pomocy finansowej do wysokości nawet 75% na koniec dwunastego miesiąca kalendarzowego od momenty wypłaty pożyczki po spełnieniu poniższych warunków:

 1. 25% wartości subwencji ma charakter bezzwrotny w przypadku gdy mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność w okresie 12 miesięcy od jej uzyskania;
 2. dodatkowe 50% wartości subwencji ma charakter bezzwrotny w przypadku utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od jej uzyskania. Na wypadek, gdyby poziom zatrudnienia u przedsiębiorcy uległ zmniejszeniu, procent zwrotu subwencji będzie stosunkowo wyższy.
WAŻNE!
Rozwiązania Tarczy Finansowej PFR dla Mikroprzedsiębiorców mają zostać uruchomione jeszcze w kwietniu. Program będzie obsługiwany za pośrednictwem bankowości elektronicznej przez wybrane banki wskazane przez Polski Fundusz Rozwoju.
 1. TARCZA FINANSOWA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
 1. DLA KOGO SKIEROWANA JEST POMOC?
 2. Dla przedsiębiorców, którzy zatrudniając od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;
 3. Dla przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub miesiąca analogicznego w ubiegłym roku. Chodzi tu o spadek obrotów, który nastąpił na skutek ograniczeń wynikających z zapobieganiem COVID-19;
 4. Dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 5. Dla przedsiębiorców w stosunku do których nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 6. Dla beneficjentów rzeczywistych, którzy korzystają ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiadają rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczali podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 7. Dla przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest traktowane jako zaległość).
 8. WARUNKI FINANSOWANIA PRZEWIDZIANE PRZEZ PFR

Instrumentem finansowym Programu Finansowego PFR są zwrotne subwencje. Szczegółowe informacje oraz warunki wsparcia, a także zwrotu świadczenia zostaną każdorazowo określone w umowie subwencji. Subwencje przekazane przez PFR mogą zostać przekazane na:

 1. Pokrycie kosztów prowadzenia działalności – nie dotyczy to jednak przeznaczenia środków na przejęcie innego przedsiębiorcy;
 2. Przedterminową spłatę kredytów – obejmuje do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki.
WAŻNE!
Warto pamiętać, że zgodnie z założeniami Tarczy Finansowej, nie jest możliwe przekazanie środków uzyskanych w ramach subwencji na płatności do właściciela i do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem.

Zgodnie z założeniami prezentowanymi przez PFR, procedura przyznawania finansowania będzie miała charakter uproszczony, w szczególności realizowana będzie przy użyciu kanałów elektronicznych (np. bankowych).

 • WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Wartość subwencji zwrotnej, która może zostać udzielona przez PFR uzależniona jest od wysokości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. 

WAŻNE!
Maksymalna wysokość wsparcia w ramach Tarczy Finansowej dla Mikroprzedsiębiorców obliczana jest jako PROCENT WARTOŚĆI PRZYCHODÓ4. ZE SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORCY ZA ROK OBROTOWY 2019. WYSOKOŚĆ WSPARCIA WYRAŻONA W % PRZYCHODÓ5. ZE SPRZEDAŻY JEST UZALEŻNIONA PONADTO OD SKALI SPADKU OBROTÓW W KONSEKWENCJI WYSTĄPIENIA COVID-19
 MŚP ŚREDNIOMŚP MAX
Spadek przychodówKwota subwencji jako % przychodówŚredni przychódWysokość subwencjiMax. PrzychódMax. Wysokość subwencji
0 – 25%0%31.300.0000225.000.0000
<25 – 50%4%31.300.0001.252.000225.000.0003.500.000
50 – 75%6%31.300.0001.878.000225.000.0003.500.000
75 – 100%8%31.300.0002.504.000225.000.0003.500.000
 • WARUNKI UMORZENIA UZYSKANEJ SUBWENCJI

Mały i średni przedsiębiorca ma możliwość umorzenia uzyskanej pożyczki preferencyjnej do wysokości nawet 75% na koniec dwunastego miesiąca kalendarzowego od momenty wypłaty pożyczki po spełnieniu poniższych warunków:

 • 25% wartości subwencji ma charakter bezzwrotny w przypadku gdy mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność w okresie 12 miesięcy od jej uzyskania;
 • 25% wartości subwencji w zależności od poniesionych przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
 • dodatkowo 25% wartości subwencji ma charakter bezzwrotny w przypadku utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od jej uzyskania. Na wypadek, gdyby poziom zatrudnienia u przedsiębiorcy uległ zmniejszeniu, procent zwrotu subwencji będzie stosunkowo wyższy.
WAŻNE!
Rozwiązania Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich przedsiębiorstw mają zostać uruchomione jeszcze w kwietniu. Program będzie obsługiwany za pośrednictwem bankowości elektronicznej przez wybrane banki wskazane przez Polski Fundusz Rozwoju.
 1. TARCZA FINANSOWA DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
WAŻNE!
W odróżnieniu od Programów skierowanych do mikroprzedsiębiorców oraz MŚP, Program Tarczy Finansowej PFR dla dużych przedsiębiorców będzie obsługiwany przy pomocy specjalnego formularza zgłoszeniowego.

ZŁOŻENIE WSTĘPNEJ DEKLARACJI UCZESTNICTWA MOŻLIWE JEST JUŻ TERAZ – deklaracja dostępna jest pod adresem internetowym PFR:

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html

Wszelkie szczegóły w zakresie zasad kwalifikacji oraz możliwości uzyskania finansowania przez dużego przedsiębiorcę, będą każdorazowo ustalane po przeprowadzeniu przez PFR analizy aktualnej sytuacji finansowej firmy. 

WAŻNE!
Wypełnienie wstępnego wniosku jest podstawą do zakwalifikowania przedsiębiorcy do programu Tarczy Finansowej PFR. Z tego względu, zaleca się aby firmy zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach Tarczy Finansowej, uzupełniły przedmiotowy formularz.

1.     DLA KOGO SKIEROWANA JEST POMOC?

a)     Dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają co najmniej 250 pracowników, a ich obrót przekracza 50 milionów euro lub suma bilansowa przekracza 43 milionów euro;

 • Dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • Dla przedsiębiorców, którzy:
 • Odnotowali spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca bądź w analogicznym miesiącu ubiegłego roku w związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19;
 • Nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży w związku z COVID-19 w kwocie przekraczającej 25 % należności;
 • Utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług bądź odbioru produktów lub usług  przez zamawiających w związku z brakiem komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 • Są uczestnikami Programów Sektorowych;
 • Na skutek nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami.
 • Dla przedsiębiorców w stosunku do których nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 • Dla beneficjentów rzeczywistych, którzy korzystają ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiadają rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczali podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 • Dla przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest traktowane jako zaległość);
 • WARUNKI FINANSOWANIA PRZEWIDZIANE PRZEZ PFR

Pomoc finansowa świadczona w ramach Tarczy Finansowej dla dużych przedsiębiorstw może przyjąć formę:

 1. Finansowania płynnościowego – w postaci pożyczek bądź obligacji na okres 2 lat, z możliwością przedłużenia o rok – o wartości 1 miliard złotych;
 2. Finansowania preferencyjnego – w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat, częściowo bezzwrotna oraz uzależniona od straty finansowej i utrzymania zatrudnienia – o wartości do 750 milionów w odniesieniu do jednego podmiotu;
 3. Finansowania inwestycyjnego – w postaci obejmowanych udziałów lub akcji, na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej – o wartości do 1 miliarda złotych na podmiot.
WAŻNE!
Szczegółowe warunki wsparcia oraz zobowiązań przedsiębiorcy ustalane są indywidualnie w treści umowy.