PFR – warunki szczegółowe

SUBWENCJA PFR DLA MŚP (max. 800.000,00 EURO)

UWAGA ! Jak wynika z komunikatów PFR – środki mogą ulec wyczerpaniu

WARUNKI SKORZYSTANIA Z POMOCY: 

W Programie może wziąć udział wyłącznie podmiot, który łącznie spełnia poniższe kryteria: 

 1. odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 

UWAGA ! Do momentu zakończenia bieżącego miesiąca jedynym miesiącem możliwym do podania w formularzu jako podstawy do wyliczenia kwoty subwencji jest marzec. Po rozliczeniu deklaracji VAT-7 za kwiecień można wypełniając formularz wniosku uwzględniać ten miesiąc

 • prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.; 
 • nie zalegał z płatnościami podatków na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia Wniosku, przy czym nie uznaje sięza zaległość (i) rozłożenia płatności na raty lub jej odroczenia, lub (ii) zalegania z płatnościami podatków nieprzekraczającego trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej; 
 • nie zalegał z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia Wniosku, przy czym nie uznaje się za zaległość (i) rozłożenia płatności na raty lub jej odroczenia, lub (ii) zalegania z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczającego trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej; 
 • nie prowadzi działalności w zakresie: 
  • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; 
  • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe; oraz 
  • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych; 
 • wobec którego, na dzień składania wniosku: (i) nie otwarto likwidacji (w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Spółek Handlowych), (ii) postępowania upadłościowego w rozumieniu Prawa Upadłościowego ani (ii) postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu Prawa Restrukturyzacyjnego; oraz 
 • w odniesieniu do którego są spełnione następujące przesłanki: (i) posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (ii) działalność gospodarcza została zarejestrowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz (ii) jego Główny Beneficjent Rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w Raju Podatkowym, przy czym zakwalifikowanie Beneficjenta do udziału w Programie pomimo braku spełnienia powyższych przesłanek możliwe jest w razie zobowiązania się Beneficjenta, w przypadku nieposiadania przez Beneficjenta rezydencji podatkowej na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz, w przypadku posiadania przez głównego Beneficjenta Rzeczywistego Beneficjenta rezydencji podatkowej w Raju Podatkowym, do spowodowania, że Główny Beneficjent Rzeczywisty Beneficjenta przeniesienie rezydencję podatkową na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w obu przypadkach w terminie 9 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej. 

USTALENIE STATUSU MŚP

UWAGA ! SUMUJEMY DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTW POWIĄZANYCH

MIKROPRZEDSIĘBIORCAoznacza przedsiębiorcę, który łącznie spełnia następujące warunki: (i) zatrudnia, co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników (z wyłączeniem właściciela), oraz (ii) jego roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza kwoty 2 mln EUR. Na potrzeby ustalenia statusu Mikroprzedsiębiorcy przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.  
MŚPoznacza przedsiębiorcę, który (a) zatrudnia do 249 Pracowników (z wyłączeniem właściciela), a jego roczny obrót za 2019 r. nie przekroczył 50.000.000 EUR, lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekroczyła 43.000.000 EUR, (b) nie jest Mikroprzedsiębiorcą, lub (ii) nie jest beneficjentem finansowania udzielonego w ramach programu rządowego pt. „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm„. Na potrzeby ustalenia statusu MŚP przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa siępracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.  

ZWROT SUBWENCJI

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej. Z tytułu udzielania subwencji finansowej nie będą pobierane odsetki, z wyłączeniem odsetek za opóźnienie w spłatach. 

SUBWENCJA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY – max. 324.000,00 zł 

 1. Na potrzeby wyliczenia maksymalnej kwoty Subwencji Finansowej Mikroprzedsiębiorca wskazuje:
 2. liczbę Pracowników na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę Subwencji Finansowej, lecz nie wyższą niż liczba Pracowników (i) na dzień 31 grudnia 2019 r. albo (ii) na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim – zatrudnienie, które stanowi podstawę określeni a maksymalnej kwoty Subwencji Finansowej dla Mikroprzedsiębiorców w żadnym przypadku nie może być wyższe niż 9 Pracowników; oraz 
 3. wielkość spadku przychodów ze sprzedaży w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. 
 4. Maksymalna kwota Subwencji Finansowej, którą może uzyskać Mikroprzedsiębiorca, obliczana jest jako iloczyn liczby Pracowników zatrudnionych przez Mikroprzedsiębiorcę oraz kwoty bazowej Subwencji Finansowej, o której mowa w tabeli zamieszczonej w ust. 3 poniżej, uzależnionej od wielkości spadku przychodów ze sprzedaży. 
 5. Maksymalne kwoty dostępnych Subwencji Finansowych w ramach Tarczy Finansowej dla Mikroprzedsiębiorców określa poniższa tabela: 
WYSOKOŚĆ WSPARCIAWYSOKOŚĆ SUBWENCJI W ZŁOTYCH W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY ZATRUDNIONYCH (BEZ WŁAŚCICIELA)
Spadek przychodówBazowa kwota subwencji na zatrudnionego123456789
≤25 – 50%12.00012.00024.00036.00048.00060.00072.00084.00096.000108.000
< 50% – 75%24.00024.00048.00072.00096.000120.000144.000168.000192.000216.000
≤ 75 – 100%36.00036.00072.000108.000144.000180.000216.000252.000288.000324.000

4. Otrzymana przez Mikroprzedsiębiorcę Subwencja Finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach: 

 1. w przypadku: (i) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę, (ii) otwarcia likwidacji przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy) lub (iii) otwarcia postępowani a upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania Subwencji Finansowej w kwocie stanowiącej 100% wartości Subwencji Finansowej; oraz 
 2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Mikroprzedsiębiorcę w każdym czasie przez okres 12 miesięcy od przyznania Subwencji Finansowej, Subwencja Finansowa podlega zwrotowi:
  1. w kwocie stanowiącej 25% wartości Subwencji Finansowej – bezwarunkowo; oraz 
  1. w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia Wniosku, na poziomie: 
   1. wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty Subwencji Finansowej; oraz 
   1. od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 50% kwoty Subwencji Finansowej, proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia według wzoru poniżej: 
 3. Łącznie, Mikroprzedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziomu zatrudnienia, może zachować (bez obowiązku zwrotu) 75% całkowitej wartości Subwencji Finansowej, a w przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50%, brak obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej dotyczy 25% jej wartości. 
 4. W wyjątkowych przypadkach, PFR może podjąć decyzję o zmianie zwolnienia z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej dla Mikroprzedsiębiorstw, których spadek przychodów ze sprzedaży wyniósł więcej niż 75%, mając na uwadze indywidualną sytuacjędanego Mikroprzedsiębiorcy. 
 5. Powyższe warunki podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego od daty Decyzji PFR o przyznaniu Subwencji Finansowej. 
 6. Warunkami częściowego zwolnienia Mikroprzedsiębiorcy z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej (do maksymalnie kwoty stanowiącej 75% wartości Subwencji Finansowej) są, między innymi: 

a) spełnienie ewentualnych innych zobowiązań, określonych w Umowie Subwencji Finansowej; oraz 

b) złożenie oświadczenia wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym stan zatrudnienia. 

SUBWENCJA DLA MŚP – max. 3.500.000,00 zł 

 1. Maksymalna kwota Subwencji Finansowej, którą może uzyskać MŚP, jest określana procentowo w relacji do poziomu przychodów MŚP ze sprzedaży w 2019 r. oraz zależy od spadku przychodów ze sprzedaży w związku z COVID-19 w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku względem: (i) miesiąca kalendarzowego odpowiadającego mu w roku poprzednim albo (ii) miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Kwoty Subwencji Finansowej mogą przyjąć: (i) 4%, (ii) 6% lub (iii) 8% wartości przychodów ze sprzedaży przy odpowiednio ich spadku o minimum 25%, 50% i 75%. 
 2. Średnie i maksymalne kwoty dostępnych Subwencji Finansowych dla MŚP określa poniższa tabela (scenariusze rozłączne): 
 MŚP ŚREDNIOMŚP MAX
Spadek przychodówKwota subwencji jako % przychodówŚredni przychódWysokość subwencjiMax. PrzychódMax. Wysokość subwencji
0 – 25%0%31.300.0000225.000.0000
<25 – 50%4%31.300.0001.252.000225.000.0003.500.000
50 – 75%6%31.300.0001.878.000225.000.0003.500.000
75 – 100%8%31.300.0002.504.000225.000.0003.500.000

Otrzymana przez MŚP Subwencja Finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach: 

a)  w przypadku: (i) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę, (ii) otwarcia likwidacji przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy) lub (iii) otwarcia postępowani a upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania Subwencji Finansowej w kwocie stanowiącej 100% wartości Subwencji Finansowej – w kwocie stanowiącej 100% wartości Subwencji Finansowej; oraz 

b)  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w każdym czasie przez okres 12 miesięcy od daty przyznania Subwencji Finansowej: 

 1. w wysokości 25% kwoty Subwencji Finansowej – bezwarunkowo; oraz 
  1. w wysokości dodatkowo do 25% kwoty Subwencji Finansowej pomniejszonej o wykazaną przez MŚP skumulowaną stratęgotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym MŚP odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym została podjęta Decyzja PFR o przyznaniu Subwencji Finansowej, rozumianą w zależności od formy działalności w następujący sposób: 
 2. dla MŚP prowadzących pełną rachunkowość gotówkową – strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów; 
 3. dla MŚP rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów – odpowiadającą kwocie wykazanej straty; oraz 
 4. dla MŚP rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie – stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży, oraz 

iii.  w przypadku utrzymania średniej liczby pracowników w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia Wniosku o udzielenie Subwencji Finansowej, w stosunku do średniego stanu zatrudnienia w 2019 r., obliczanego jako średnia z liczby Pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. na poziomie: 

 1. wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty Subwencji Finansowej; oraz 
 2. od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% kwoty Subwencji Finansowej, proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia. 
 3. Warunkami częściowego zwolnienia MŚP z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej (do maksymalnie kwoty stanowiącej 75% wartości Subwencji Finansowej), są: 
 4. spełnienie przez MŚP ewentualnych innych zobowiązań, określonych w Umowie Subwencji Finansowej; oraz 
 5. złożenie oświadczenia przez MŚP wraz z załączonymi dokumentami finansowy mi stwierdzającymi gotówkową stratę na sprzedaży oraz potwierdzającymi stan zatrudnienia. 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ SUBWENCJĘ? 

Środki z Subwencji Finansowej mogą zostać przeznaczone wyłącznie na: 

 1. pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wynagrodzeń Pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu; oraz 
 2. przedterminową spłatę kredytów, z zastrzeżeniem, że na ten cel może być przeznaczone maksymalnie 25% kwoty Subwencji Finansowej. 

Środki z Subwencji Finansowej nie mogą zostać przeznaczone na płatności do właściciela, ani osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem.