Założenia Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (dalej: PFR) – pomoc skierowana do Mikro, Małych i Średnich oraz Dużych przedsiębiorstw.

Polski Fundusz Rozwoju (dalej: PFR) jest na etapie uruchamiania nowego programu ukierunkowanego na pomoc przedsiębiorstwom, które ucierpiały na skutek pandemii COVID-19. Rozwiązanie pomocowe Tarczy Finansowej PFR przewidują pomoc skierowaną dla mikrofirm, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorców. W jaki sposób przedsiębiorca będzie mógł uzyskać pomoc, w jakiej formie jest ona udzielana oraz jakie są warunki umożliwiające złożenie wniosku? Poniżej zostaną przedstawione kluczowe założenia programu zaprezentowane przez PFR.

WAŻNE!
W tym miejscu wskazać należy, iż terminy składania wniosków, jak również szczegółowe rozwiązania przewidziane w ramach programu pomocowego, będą udostępnione przez Polski Fundusz Rozwoju dopiero po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizacje przedmiotowego programu. W konsekwencji czego, przedmiotowe opracowanie będzie miało charakter ogólnych założeń proponowanych rozwiązań pomocowych, które przedstawił PFR.
 1. TARCZA FINANSOWA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
 1. DLA KOGO SKIEROWANA JEST POMOC?
 2. Dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają co najmniej 1 pracownika (z wyłączeniem właściciela) oraz nie więcej niż 9 pracownik, a roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro;
 3. Dla przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego bądź analogicznego miesiąca w roku ubiegłym – który spowodowany został zakłóceniami gospodarki w związku z wystąpieniem COVID-19;
 4. Dla przedsiębiorców w stosunku do których nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 5. Przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 6. Beneficjentów rzeczywistych, którzy korzystają ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiadają rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczali podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 7. Przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest traktowane jako zaległość).
 8. WARUNKI FINANSOWNANIA PRZEWIDZIANE PRZEZ PFR

Instrumentem finansowym Programu Finansowego PFR są zwrotne subwencje. Szczegółowe informacje oraz warunki wsparcia, a także zwrotu świadczenia zostaną każdorazowo określone w umowie subwencji. Subwencje przekazane przez PFR mogą zostać przekazane na:

 1. Pokrycie kosztów prowadzenia działalności – nie dotyczy to jednak przeznaczenia środków na przejęcie innego przedsiębiorcy;
 2. Przedterminową spłatę kredytów – obejmuje do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki;
WAŻNE!
Warto pamiętać, że zgodnie z założeniami Tarczy, nie jest możliwe przekazanie środków uzyskanych w ramach subwencji na płatności do właściciela i do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem.

Zgodnie z założeniami prezentowanymi przez PFR, procedura przyznawania finansowania będzie miała charakter uproszczony, w szczególności realizowana będzie przy użyciu kanałów elektronicznych (np. bankowych).

 • WYSOKOŚĆ WSPARCIA 

Wartość subwencji zwrotnej, która może zostać udzielona przez PFR uzależniona jest od wysokości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. 

WAŻNE!
Maksymalna wysokość wsparcia w ramach Tarczy Finansowej dla Mikroprzedsiębiorców obliczana jest jako ILOCZYN LICZBY ZATRUDNIONYCH ORAZ KWOTY BAZOWEJ PRZYZNAWANEJ W RAMACH SUBWENCJI.
WYSOKOŚĆ WSPARCIAWYSOKOŚĆ SUBWENCJI W ZŁOTYCH W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY ZATRUDNIONYCH (BEZ WŁAŚCICIELA)
Spadek przychodówBazowa kwota subwencji na zatrudnionego123456789
≤25 – 50%12.00012.00024.00036.00048.00060.00072.00084.00096.000108.000
< 50% – 75%24.00024.00048.00072.00096.000120.000144.000168.000192.000216.000
≤ 75 – 100%36.00036.00072.000108.000144.000180.000216.000252.000288.000324.000
 • WARUNKI UMORZENIA UZYSKANEJ SUBWENCJI

Mikroprzedsiębiorcy mają możliwość umorzenia uzyskanej pomocy finansowej do wysokości nawet 75% na koniec dwunastego miesiąca kalendarzowego od momenty wypłaty pożyczki po spełnieniu poniższych warunków:

 1. 25% wartości subwencji ma charakter bezzwrotny w przypadku gdy mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność w okresie 12 miesięcy od jej uzyskania;
 2. dodatkowe 50% wartości subwencji ma charakter bezzwrotny w przypadku utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od jej uzyskania. Na wypadek, gdyby poziom zatrudnienia u przedsiębiorcy uległ zmniejszeniu, procent zwrotu subwencji będzie stosunkowo wyższy.
WAŻNE!
Rozwiązania Tarczy Finansowej PFR dla Mikroprzedsiębiorców mają zostać uruchomione jeszcze w kwietniu. Program będzie obsługiwany za pośrednictwem bankowości elektronicznej przez wybrane banki wskazane przez Polski Fundusz Rozwoju.
 1. TARCZA FINANSOWA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
 1. DLA KOGO SKIEROWANA JEST POMOC?
 2. Dla przedsiębiorców, którzy zatrudniając od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;
 3. Dla przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub miesiąca analogicznego w ubiegłym roku. Chodzi tu o spadek obrotów, który nastąpił na skutek ograniczeń wynikających z zapobieganiem COVID-19;
 4. Dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 5. Dla przedsiębiorców w stosunku do których nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 6. Dla beneficjentów rzeczywistych, którzy korzystają ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiadają rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczali podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 7. Dla przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest traktowane jako zaległość).
 8. WARUNKI FINANSOWANIA PRZEWIDZIANE PRZEZ PFR

Instrumentem finansowym Programu Finansowego PFR są zwrotne subwencje. Szczegółowe informacje oraz warunki wsparcia, a także zwrotu świadczenia zostaną każdorazowo określone w umowie subwencji. Subwencje przekazane przez PFR mogą zostać przekazane na:

 1. Pokrycie kosztów prowadzenia działalności – nie dotyczy to jednak przeznaczenia środków na przejęcie innego przedsiębiorcy;
 2. Przedterminową spłatę kredytów – obejmuje do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki.
WAŻNE!
Warto pamiętać, że zgodnie z założeniami Tarczy Finansowej, nie jest możliwe przekazanie środków uzyskanych w ramach subwencji na płatności do właściciela i do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem.

Zgodnie z założeniami prezentowanymi przez PFR, procedura przyznawania finansowania będzie miała charakter uproszczony, w szczególności realizowana będzie przy użyciu kanałów elektronicznych (np. bankowych).

 • WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Wartość subwencji zwrotnej, która może zostać udzielona przez PFR uzależniona jest od wysokości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. 

WAŻNE!
Maksymalna wysokość wsparcia w ramach Tarczy Finansowej dla Mikroprzedsiębiorców obliczana jest jako PROCENT WARTOŚĆI PRZYCHODÓ4. ZE SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORCY ZA ROK OBROTOWY 2019. WYSOKOŚĆ WSPARCIA WYRAŻONA W % PRZYCHODÓ5. ZE SPRZEDAŻY JEST UZALEŻNIONA PONADTO OD SKALI SPADKU OBROTÓW W KONSEKWENCJI WYSTĄPIENIA COVID-19
 MŚP ŚREDNIOMŚP MAX
Spadek przychodówKwota subwencji jako % przychodówŚredni przychódWysokość subwencjiMax. PrzychódMax. Wysokość subwencji
0 – 25%0%31.300.0000225.000.0000
<25 – 50%4%31.300.0001.252.000225.000.0003.500.000
50 – 75%6%31.300.0001.878.000225.000.0003.500.000
75 – 100%8%31.300.0002.504.000225.000.0003.500.000
 • WARUNKI UMORZENIA UZYSKANEJ SUBWENCJI

Mały i średni przedsiębiorca ma możliwość umorzenia uzyskanej pożyczki preferencyjnej do wysokości nawet 75% na koniec dwunastego miesiąca kalendarzowego od momenty wypłaty pożyczki po spełnieniu poniższych warunków:

 • 25% wartości subwencji ma charakter bezzwrotny w przypadku gdy mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność w okresie 12 miesięcy od jej uzyskania;
 • 25% wartości subwencji w zależności od poniesionych przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
 • dodatkowo 25% wartości subwencji ma charakter bezzwrotny w przypadku utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od jej uzyskania. Na wypadek, gdyby poziom zatrudnienia u przedsiębiorcy uległ zmniejszeniu, procent zwrotu subwencji będzie stosunkowo wyższy.
WAŻNE!
Rozwiązania Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich przedsiębiorstw mają zostać uruchomione jeszcze w kwietniu. Program będzie obsługiwany za pośrednictwem bankowości elektronicznej przez wybrane banki wskazane przez Polski Fundusz Rozwoju.
 1. TARCZA FINANSOWA DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
WAŻNE!
W odróżnieniu od Programów skierowanych do mikroprzedsiębiorców oraz MŚP, Program Tarczy Finansowej PFR dla dużych przedsiębiorców będzie obsługiwany przy pomocy specjalnego formularza zgłoszeniowego.

ZŁOŻENIE WSTĘPNEJ DEKLARACJI UCZESTNICTWA MOŻLIWE JEST JUŻ TERAZ – deklaracja dostępna jest pod adresem internetowym PFR:

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html

Wszelkie szczegóły w zakresie zasad kwalifikacji oraz możliwości uzyskania finansowania przez dużego przedsiębiorcę, będą każdorazowo ustalane po przeprowadzeniu przez PFR analizy aktualnej sytuacji finansowej firmy. 

WAŻNE!
Wypełnienie wstępnego wniosku jest podstawą do zakwalifikowania przedsiębiorcy do programu Tarczy Finansowej PFR. Z tego względu, zaleca się aby firmy zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach Tarczy Finansowej, uzupełniły przedmiotowy formularz.

1.     DLA KOGO SKIEROWANA JEST POMOC?

a)     Dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają co najmniej 250 pracowników, a ich obrót przekracza 50 milionów euro lub suma bilansowa przekracza 43 milionów euro;

 • Dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • Dla przedsiębiorców, którzy:
 • Odnotowali spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca bądź w analogicznym miesiącu ubiegłego roku w związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19;
 • Nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży w związku z COVID-19 w kwocie przekraczającej 25 % należności;
 • Utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług bądź odbioru produktów lub usług  przez zamawiających w związku z brakiem komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 • Są uczestnikami Programów Sektorowych;
 • Na skutek nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami.
 • Dla przedsiębiorców w stosunku do których nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 • Dla beneficjentów rzeczywistych, którzy korzystają ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiadają rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczali podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 • Dla przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest traktowane jako zaległość);
 • WARUNKI FINANSOWANIA PRZEWIDZIANE PRZEZ PFR

Pomoc finansowa świadczona w ramach Tarczy Finansowej dla dużych przedsiębiorstw może przyjąć formę:

 1. Finansowania płynnościowego – w postaci pożyczek bądź obligacji na okres 2 lat, z możliwością przedłużenia o rok – o wartości 1 miliard złotych;
 2. Finansowania preferencyjnego – w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat, częściowo bezzwrotna oraz uzależniona od straty finansowej i utrzymania zatrudnienia – o wartości do 750 milionów w odniesieniu do jednego podmiotu;
 3. Finansowania inwestycyjnego – w postaci obejmowanych udziałów lub akcji, na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej – o wartości do 1 miliarda złotych na podmiot.
WAŻNE!
Szczegółowe warunki wsparcia oraz zobowiązań przedsiębiorcy ustalane są indywidualnie w treści umowy.
apple-1846277_1920

Zmiany podatkowe – c.d.

Zmiany sposobu dokumentowania dostaw towarów do innych krajów na terenie UE

Od stycznia 2020 r. obowiązują nowe zasady udokumentowania WDT (Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów), które obejmują w szczególności wprowadzenie określonego katalogu dokumentów, które będą upoważniały podatnika będącego jednocześnie stroną transakcji do wskazania, że doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Co istotne, dla zastosowania stawki 0%, dla polskiego podatnika koniecznym będzie wskazanie numeru NIP nabywcy nie tylko w treści faktury, ale także uwzględnienie go w ramach informacji podsumowującej, co będzie warunkiem materialnym dla skorzystania w przedmiotowej ulgi.

Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z nowych przepisów jest faktultatywne, a WDT może być w dalszym ciągu dokumentowane na dotychczasowych zasadach określonych w ustawie o VAT.

Zmiany sposobu dokumentowania Zmiany w zakresie wystawiania faktur VAT na podstawie paragonów 

Do tej pory nabywca towaru był uprawniony do kupowania towaru na paragon fiskalny, który następnie mógł z czasem stanowić podstawę do wystawienia faktury. Po przeprowadzonych zmianach, jedyną możliwością, by kupujący uzyskał fakturę VAT za transakcję, która była uprzednio nabita na kasę fiskalną, jest uprzednie umieszczenie na rzeczonym paragonie numeru NIP. Sytuacja, w której faktura VAT wystawiana jest bez zachowania wymogu numeru NIP na paragonie, prowadzi do szeregu niekorzystnych sankcji nałożonych na kupującego w postaci choćby uiszczenia 100% kwoty podatku VAT, który został wykazany na tym dokumencie księgowym. W podobnie niekorzystnej sytuacji znajduje się również sprzedawca, który zostaje zobligowany do odprowadzenia drugi raz tego samego podatku. Należy pamiętać, że zmiany te nie obejmują faktur do paragonów wystawianych na rzecz osób fizycznych.

Zmiana sposobu rozliczeń podatku VAT z fiskusem

Ustawodawca polski zrezygnował ze składania deklaracji VAT-7, jednakże w zamian wprowadzonoplik  JPK VAT-7 dla podatników kwartalnych oraz JPK VAT-7 M dla podatników, którzy rozliczają się w sposób miesięczny. Zasadniczą różnicą w zakresie wprowadzonych dokumentów jest plik JPK czyli jednolity plik kontrolny, który będzie zawierał informacje dotyczące zawieranych transakcji oraz wystawianych faktur. W konsekwencji czego, po wprowadzonych zmianach wysyłany jest tylko jeden plik elektroniczny zawierający informacje objęte dotychczasową deklaracją VAT-7 oraz dodatkowo zestawienie rozliczeń. Ustawodawca wprowadził natomiast stosunkowo surowe sankcje, w przypadku błędów w wypełnianiu deklaracji, zakreślając kary finansowe w wysokości 500 zł za każdy błąd, który nie zostanie skorygowany w terminie 14 dni.

apple-606761_1920

Zmiany podatkowe – BIAŁA LISTA

Zmiany w prawie podatkowym dla przedsiębiorców 2019/2020 – BIAŁA LISTA

Od września 2019 r. przedsiębiorcy zobligowani są do dokonywania płatności w ramach posiadanych rachunków bankowych, które wskazane są szczegółowo na tzw. Białej liście. Z kolei od stycznia 2020 r.obowiązuje system surowych sankcji na wypadek niedopełnienia obowiązków związanych z funkcjonowaniem Białej listy. O czym należy więc pamiętać, by ich uniknąć?

Pytanie Odpowiedź
1.      W którym momencie trzeba zweryfikować rachunek kontrahenta na Białej liście?W celu uniknięcia konsekwencji podatkowych, numer rachunku należy sprawdzić w dniu zlecenia przelewu.
2.      Jakie są najważniejsze sankcje w przypadku opłacenia faktury na rachunek, który nie widnieje na Białej liście?Ustawodawca przewidział dwie kluczowe i dotkliwe sankcje:Przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tej płatności w części, która przekracza kwotę 15.000,00 zł;Przedsiębiorca będzie podlegał solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe swojego kontrahenta w części zobowiązań, która przypada na jego fakturę. 
3.      Czy weryfikacji należy poddawać tylko płatności, które przekraczają 15.000,00 zł?Co do zasady sankcje obejmują sytuację, w których jednorazowa wartość transakcji przekroczy kwotę 15.000,00 zł. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to wartości całej transakcji, która wynika z umowy/stosunku prawnego, nie zaś jednorazowej płatności, wobec czego dla zabezpieczenia przed zastosowaniem ewentualnych sankcji, rozsądnym wydaje się kontrolowanie wszystkich płatności, także tych, które nie przekraczają 15.000,00 zł
4.      Jak uniknąć sankcji, gdy dokonałem płatności na rachunek inny niż określony w Białej liście?W takiej sytuacji przedsiębiorca może w terminie 3 dni złożyć zawiadomienie o zaistniałej sytuacji do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.
accuracy-alarm-clock-analogue-business-552598

Sukcesja spadkowa

Sukcesja spadkowa

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej związane jest niejednokrotnie z ogromną odpowiedzialnością, jak również koniecznością podejmowania licznych, często ryzykownych działań i decyzji. W tym natłoku obowiązków bardzo często zapomina się o bardzo istotnej kwestii, jaką jest zapewnienie ciągłości procesów biznesowych na wypadek śmierci właściciela firmy.

W zależności o formy prawnej, w jakiej prowadzona jest działalność, różny będzie model dziedziczenia praw i obowiązków po śmierci właściciela/wspólnika. Przykładowo, w przypadku firmy prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej istnieje możliwość odziedziczenia przedsiębiorstwa, po uprzednim ustaleniu przez właściciela zarządu sukcesyjnego, który będzie prowadził działalność do momentu zakończenia spraw spadkowych. W przypadku udziałów/akcji w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej również istnieje możliwość ich bezpośredniego dziedziczenia, jednakże uwarunkowane jest to naniesieniem stosownych zapisów do statutu bądź umowy spółki. Nieco bardziej skoml kowane jest dziedziczenie uprawnień i obowiązków wspólników spółki cywilnej bądź osobowej (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna). W tym przypadku niezbędna jest szczegółowa weryfikacja dokumentacji korporacyjnej

Co zrobić by przedsiębiorstwo nie przestało funkcjonować po śmierci jego właściciela?

Prowadzenie firmy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej jest aktualnie najpopularniejszym sposobem prowadzenia przedsiębiorstwa. Nie ulega wątpliwości, iż ta okoliczność podyktowana jest faktem, iż wybór tej formy nie wymaga konstruowania skomplikowanych umów czy posiadania określonego kapitału zakładowego. Jednakże ten sposób prowadzenia działalności powoduje również szereg ograniczeń w zakresie dziedziczenia w zakresie takich kwestii jak np. wszelkiego typu kontrakty handlowe, licencje, koncesje czy zezwolenia, które z chwilą śmierci właściciela nie przechodzą automatycznie na spadkobierców, w konsekwencji czego dochodzi do ich wygaśnięcia. Z uwagi na powyższe, tak istotne jest podjęcie kroków niezbędnych do zabezpieczenia firmy na wypadek przejścia właściciela na zasłużoną emeryturę bądź jego śmierci. Sugerowanym rozwiązaniem jest w tym przypadku ustanowienie zarządu sukcesyjnego bądź przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową lub handlową. Pierwsze rozwiązanie umożliwi funkcjonowanie firmy na takich samych zasadach, jakie obowiązywały przed śmiercią jej właściciela aż do momentu załatwienia spraw spadkowych. Natomiast drugie działanie prowadzi do wskazania osób, które mają przejąć prowadzenie działalności jeszcze za życia przedsiębiorcy. Tu kluczową rolę odgrywa sporządzona dokumentacja handlowa, a tym umowa spółki, gdzie konieczne jest należyte uregulowanie wszelkich kwestii spadkowych.

Śmierć właściciela firmy bądź inne zdarzenie losowe, może odegrać niezwykle istotną rolę dla dalszych losów prowadzonego przedsiębiorstwa. Z uwagi na powyższe, tak istotne wydaje się zabezpieczenie ciągłości działania działalności, które zapewnią ochronę firmie, ale zagwarantują bezpieczeństwo dla rodziny właściciela.