PFR – warunki szczegółowe

SUBWENCJA PFR DLA MŚP (max. 800.000,00 EURO)

UWAGA ! Jak wynika z komunikatów PFR – środki mogą ulec wyczerpaniu

WARUNKI SKORZYSTANIA Z POMOCY: 

W Programie może wziąć udział wyłącznie podmiot, który łącznie spełnia poniższe kryteria: 

 1. odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 

UWAGA ! Do momentu zakończenia bieżącego miesiąca jedynym miesiącem możliwym do podania w formularzu jako podstawy do wyliczenia kwoty subwencji jest marzec. Po rozliczeniu deklaracji VAT-7 za kwiecień można wypełniając formularz wniosku uwzględniać ten miesiąc

 • prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.; 
 • nie zalegał z płatnościami podatków na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia Wniosku, przy czym nie uznaje sięza zaległość (i) rozłożenia płatności na raty lub jej odroczenia, lub (ii) zalegania z płatnościami podatków nieprzekraczającego trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej; 
 • nie zalegał z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia Wniosku, przy czym nie uznaje się za zaległość (i) rozłożenia płatności na raty lub jej odroczenia, lub (ii) zalegania z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczającego trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej; 
 • nie prowadzi działalności w zakresie: 
  • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; 
  • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe; oraz 
  • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych; 
 • wobec którego, na dzień składania wniosku: (i) nie otwarto likwidacji (w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Spółek Handlowych), (ii) postępowania upadłościowego w rozumieniu Prawa Upadłościowego ani (ii) postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu Prawa Restrukturyzacyjnego; oraz 
 • w odniesieniu do którego są spełnione następujące przesłanki: (i) posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (ii) działalność gospodarcza została zarejestrowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz (ii) jego Główny Beneficjent Rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w Raju Podatkowym, przy czym zakwalifikowanie Beneficjenta do udziału w Programie pomimo braku spełnienia powyższych przesłanek możliwe jest w razie zobowiązania się Beneficjenta, w przypadku nieposiadania przez Beneficjenta rezydencji podatkowej na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz, w przypadku posiadania przez głównego Beneficjenta Rzeczywistego Beneficjenta rezydencji podatkowej w Raju Podatkowym, do spowodowania, że Główny Beneficjent Rzeczywisty Beneficjenta przeniesienie rezydencję podatkową na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w obu przypadkach w terminie 9 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej. 

USTALENIE STATUSU MŚP

UWAGA ! SUMUJEMY DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTW POWIĄZANYCH

MIKROPRZEDSIĘBIORCAoznacza przedsiębiorcę, który łącznie spełnia następujące warunki: (i) zatrudnia, co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników (z wyłączeniem właściciela), oraz (ii) jego roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza kwoty 2 mln EUR. Na potrzeby ustalenia statusu Mikroprzedsiębiorcy przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.  
MŚPoznacza przedsiębiorcę, który (a) zatrudnia do 249 Pracowników (z wyłączeniem właściciela), a jego roczny obrót za 2019 r. nie przekroczył 50.000.000 EUR, lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekroczyła 43.000.000 EUR, (b) nie jest Mikroprzedsiębiorcą, lub (ii) nie jest beneficjentem finansowania udzielonego w ramach programu rządowego pt. „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm„. Na potrzeby ustalenia statusu MŚP przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa siępracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.  

ZWROT SUBWENCJI

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej. Z tytułu udzielania subwencji finansowej nie będą pobierane odsetki, z wyłączeniem odsetek za opóźnienie w spłatach. 

SUBWENCJA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY – max. 324.000,00 zł 

 1. Na potrzeby wyliczenia maksymalnej kwoty Subwencji Finansowej Mikroprzedsiębiorca wskazuje:
 2. liczbę Pracowników na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę Subwencji Finansowej, lecz nie wyższą niż liczba Pracowników (i) na dzień 31 grudnia 2019 r. albo (ii) na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim – zatrudnienie, które stanowi podstawę określeni a maksymalnej kwoty Subwencji Finansowej dla Mikroprzedsiębiorców w żadnym przypadku nie może być wyższe niż 9 Pracowników; oraz 
 3. wielkość spadku przychodów ze sprzedaży w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. 
 4. Maksymalna kwota Subwencji Finansowej, którą może uzyskać Mikroprzedsiębiorca, obliczana jest jako iloczyn liczby Pracowników zatrudnionych przez Mikroprzedsiębiorcę oraz kwoty bazowej Subwencji Finansowej, o której mowa w tabeli zamieszczonej w ust. 3 poniżej, uzależnionej od wielkości spadku przychodów ze sprzedaży. 
 5. Maksymalne kwoty dostępnych Subwencji Finansowych w ramach Tarczy Finansowej dla Mikroprzedsiębiorców określa poniższa tabela: 
WYSOKOŚĆ WSPARCIAWYSOKOŚĆ SUBWENCJI W ZŁOTYCH W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY ZATRUDNIONYCH (BEZ WŁAŚCICIELA)
Spadek przychodówBazowa kwota subwencji na zatrudnionego123456789
≤25 – 50%12.00012.00024.00036.00048.00060.00072.00084.00096.000108.000
< 50% – 75%24.00024.00048.00072.00096.000120.000144.000168.000192.000216.000
≤ 75 – 100%36.00036.00072.000108.000144.000180.000216.000252.000288.000324.000

4. Otrzymana przez Mikroprzedsiębiorcę Subwencja Finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach: 

 1. w przypadku: (i) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę, (ii) otwarcia likwidacji przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy) lub (iii) otwarcia postępowani a upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania Subwencji Finansowej w kwocie stanowiącej 100% wartości Subwencji Finansowej; oraz 
 2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Mikroprzedsiębiorcę w każdym czasie przez okres 12 miesięcy od przyznania Subwencji Finansowej, Subwencja Finansowa podlega zwrotowi:
  1. w kwocie stanowiącej 25% wartości Subwencji Finansowej – bezwarunkowo; oraz 
  1. w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia Wniosku, na poziomie: 
   1. wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty Subwencji Finansowej; oraz 
   1. od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 50% kwoty Subwencji Finansowej, proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia według wzoru poniżej: 
 3. Łącznie, Mikroprzedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziomu zatrudnienia, może zachować (bez obowiązku zwrotu) 75% całkowitej wartości Subwencji Finansowej, a w przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50%, brak obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej dotyczy 25% jej wartości. 
 4. W wyjątkowych przypadkach, PFR może podjąć decyzję o zmianie zwolnienia z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej dla Mikroprzedsiębiorstw, których spadek przychodów ze sprzedaży wyniósł więcej niż 75%, mając na uwadze indywidualną sytuacjędanego Mikroprzedsiębiorcy. 
 5. Powyższe warunki podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego od daty Decyzji PFR o przyznaniu Subwencji Finansowej. 
 6. Warunkami częściowego zwolnienia Mikroprzedsiębiorcy z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej (do maksymalnie kwoty stanowiącej 75% wartości Subwencji Finansowej) są, między innymi: 

a) spełnienie ewentualnych innych zobowiązań, określonych w Umowie Subwencji Finansowej; oraz 

b) złożenie oświadczenia wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym stan zatrudnienia. 

SUBWENCJA DLA MŚP – max. 3.500.000,00 zł 

 1. Maksymalna kwota Subwencji Finansowej, którą może uzyskać MŚP, jest określana procentowo w relacji do poziomu przychodów MŚP ze sprzedaży w 2019 r. oraz zależy od spadku przychodów ze sprzedaży w związku z COVID-19 w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku względem: (i) miesiąca kalendarzowego odpowiadającego mu w roku poprzednim albo (ii) miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Kwoty Subwencji Finansowej mogą przyjąć: (i) 4%, (ii) 6% lub (iii) 8% wartości przychodów ze sprzedaży przy odpowiednio ich spadku o minimum 25%, 50% i 75%. 
 2. Średnie i maksymalne kwoty dostępnych Subwencji Finansowych dla MŚP określa poniższa tabela (scenariusze rozłączne): 
 MŚP ŚREDNIOMŚP MAX
Spadek przychodówKwota subwencji jako % przychodówŚredni przychódWysokość subwencjiMax. PrzychódMax. Wysokość subwencji
0 – 25%0%31.300.0000225.000.0000
<25 – 50%4%31.300.0001.252.000225.000.0003.500.000
50 – 75%6%31.300.0001.878.000225.000.0003.500.000
75 – 100%8%31.300.0002.504.000225.000.0003.500.000

Otrzymana przez MŚP Subwencja Finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach: 

a)  w przypadku: (i) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę, (ii) otwarcia likwidacji przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy) lub (iii) otwarcia postępowani a upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania Subwencji Finansowej w kwocie stanowiącej 100% wartości Subwencji Finansowej – w kwocie stanowiącej 100% wartości Subwencji Finansowej; oraz 

b)  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w każdym czasie przez okres 12 miesięcy od daty przyznania Subwencji Finansowej: 

 1. w wysokości 25% kwoty Subwencji Finansowej – bezwarunkowo; oraz 
  1. w wysokości dodatkowo do 25% kwoty Subwencji Finansowej pomniejszonej o wykazaną przez MŚP skumulowaną stratęgotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym MŚP odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym została podjęta Decyzja PFR o przyznaniu Subwencji Finansowej, rozumianą w zależności od formy działalności w następujący sposób: 
 2. dla MŚP prowadzących pełną rachunkowość gotówkową – strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów; 
 3. dla MŚP rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów – odpowiadającą kwocie wykazanej straty; oraz 
 4. dla MŚP rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie – stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży, oraz 

iii.  w przypadku utrzymania średniej liczby pracowników w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia Wniosku o udzielenie Subwencji Finansowej, w stosunku do średniego stanu zatrudnienia w 2019 r., obliczanego jako średnia z liczby Pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. na poziomie: 

 1. wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty Subwencji Finansowej; oraz 
 2. od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% kwoty Subwencji Finansowej, proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia. 
 3. Warunkami częściowego zwolnienia MŚP z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej (do maksymalnie kwoty stanowiącej 75% wartości Subwencji Finansowej), są: 
 4. spełnienie przez MŚP ewentualnych innych zobowiązań, określonych w Umowie Subwencji Finansowej; oraz 
 5. złożenie oświadczenia przez MŚP wraz z załączonymi dokumentami finansowy mi stwierdzającymi gotówkową stratę na sprzedaży oraz potwierdzającymi stan zatrudnienia. 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ SUBWENCJĘ? 

Środki z Subwencji Finansowej mogą zostać przeznaczone wyłącznie na: 

 1. pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wynagrodzeń Pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu; oraz 
 2. przedterminową spłatę kredytów, z zastrzeżeniem, że na ten cel może być przeznaczone maksymalnie 25% kwoty Subwencji Finansowej. 

Środki z Subwencji Finansowej nie mogą zostać przeznaczone na płatności do właściciela, ani osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem. 

TARCZA 3.0. – DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

POZNAJ NOWE, PROPONOWANE ROZWIĄZANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W PROJEKCIE TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 3.0. (stan na 29.04.2020 r.) 

 1. ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

W treści projektowanych zmian, zaproponowano przesunięcie terminu na podjęcie przez walne zgromadzenia spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych uchwał o wybierz reżimy dematerializacji (depozytowy/rejestrowy), terminu na zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy lub umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, a także terminu pierwszego wezwania akcjonariuszy do składania w spółce papierowych dokumentów akcji o 3 miesiące – tj. do dnia 30 września 2020 r. 

Ważne!

Dla utraty mocy przez papierowe dokumenty akcji przewidziano termin na dzień 1 marca 2021 r.

 • NOWE REGULACJE W ODNIESIENIU DO CUDZOZIEMCÓW

Zgodnie z projektowanymi zmianami, jeżeli na skutek skorzystania przez pracodawcę, który powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi z uprawnień, które zostały określone w art. 3, 15g ust. 8, art. 15x ust. 1 lub 15 zf ust. 1 tzw. Ustawy COVID-19, doszło do zmiany warunków wykonywania pracy, które zostały określone odpowiednio w: 

 1. Zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę;
 2. Zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 3. Zezwoleniu na pracę;
 4. Zezwoleniu na pracę sezonową;
 5. Oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń, na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

– cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Dodatkowo, planowane jest wprowadzenie wydłużenia ważności następujących dokumentów:

 • Ważność kart pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, których termin ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;
 • Ważność polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, których termin ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;
 • Ważność dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”, których termin ważności upłyną w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;

Dodatkowo warto wskazać, że ustawodawca zaproponował objęcie wszystkich cudzoziemców, którzy potrzebując pomocy, są poddani kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych i przebywają na terytorium kraju legalnie, pomocą żywnościową w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 • ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ

Ustawodawca proponuje dodanie regulacji, zgodnie z którą w przypadku wydawania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (które są wydawane na podstawie art. 306e Ordynacji podatkowej), w okresie, który obejmuje zaniechanie pobierania odsetek – nie uwzględnia się zaległości, od których zaniechano poboru odsetek. 

Ważne!

Zaległości te nie będą także uwzględniane w okresie od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. w przypadku przedsiębiorców, którzy ubiegają się o udzielenie wsparcia finansowanego na podstawie programów rządowych.

 • ROZSZERZENIE KRĘGU PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO SKORZYSTANIA ZE ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO

Aktualnie, ze świadczenia postojowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. Analogiczne rozwiązanie wprowadzono również dla ustalenia prawa do świadczenia dla umów cywilnoprawnych. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoW-2 wprowadziła zmianę terminu na 1 kwietnia 2020 r. dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Projektowane zmiany zakładają, że zmiana terminu na 1 kwietnia 2020 r. obejmie również osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

 • ROZSZERZENIE KRĘGU PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO ZWOLNIENIA Z OPŁACANIA SKŁADEK

Dotychczasowe rozwiązania  w zakresie zwolnienia z obowiązku regulowania składek nie obejmowały osób, które korzystały z tzw. ULGI NA START

W projektowanej ustawie proponuje się umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r. również dla tej grupy płatników.

Aby płatnicy ci mogli skorzystać ze zwolnienia będą musieli spełnić następujące warunki:

 • Rozpoczęto prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r., przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie nie będzie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. lub
 • Rozpoczęto prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r., przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie jest wyższy niż 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. ale dochód w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7.000,00 zł.
 • LIKWIDACJA PROGU WYSOKOŚCI PRZYCHODU PRZY ZWOLNIENIU ZE SKŁADEK DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Aktualnie, osoby prowadzące działalność gospodarczą, mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek wyłączenia na własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w przypadku, gdy ich przychód nie będzie wyższy niż 15.681,00 zł. 

W projektowanej Tarczy 3.0 proponuje się umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek również osobom, które opłacają składki na własne ubezpieczenie, a ich przychód przewyższa 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. pod warunkiem, że dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7.000,00 zł.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek obejmie okres od 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. pod warunkiem, że płatnik prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

DODATKOWE ROZWIĄZANIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W PROJEKCIE TARCZY 3.0

 1. Planuje się wprowadzenie nowego podatku, który nałożony zostanie na podmioty, które dostarczają audiowizualne usługi medialne na żądanie (np. Netfilx, Player, Ipla) w wysokości 1,5 % przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do usług audiowizualnych.
 2. Likwidacja zapisu dotyczącego przyznawania zasiłku opiekuńczego dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem do 8 roku życia – pozostawiono zasiłek jedynie w odniesieniu do opieki nad dziećmi legitymującymi się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 18 lat oraz dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Przedsiębiorca będący mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, a także organizacja pozarządowa, którzy korzystają z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w części, która nie podlega finansowaniu z ww. ustawy może otrzymać dofinansowanie o którym mowa w art. 15zzb lub 15zze, czyli dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników  na podstawie umowy zawartej ze starostą.
 4. Zgodnie z zapisami projektowanej ustawy, w sprawach dotyczących udzielenia wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc pracy (np. zawieranie umów o dofinansowanie, zawieranie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów działalności) podpis zaufany uznaje się za równoważny co do skutków prawnych z podpisem własnoręcznym.
 5. Proponuje się zwiększyć kwotę wolną od potrąceń, o której mowa w Kodeksie pracy w stosunku do pracowników, którym obniżono wynagrodzenie lub w sytuacji gdy członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Wysokość przedmiotowych kwot miałaby ulec zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

ZMIANY W KODEKSIE CYWILNYM

Projektowane zmiany dodają do obowiązujących regulacji kodeksowych art. 3871. Przedmiotowy przepis zwiększy ochronę osób, które zawierają umowy pożyczki, kredytu lub inne umowy poprzez wprowadzenie w szczególności:

 1. nieważności takiej umowy, w której osoba fizyczna przyjęła zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie roszczeń, które nie wynikają z jej działalności gospodarczej czy zawodowej. Regulacja ta znajduje zastosowanie jednak tylko w przypadku, gdy:

– wartość przenoszonej własności nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za zwłokę od tej wartości za okres 24 miesięcy lub

– wartość zabezpieczonych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona lub

– zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę;

b)   karalności żądania od osoby fizycznej: kosztów pozaodsetkowych w wysokości co najmniej dwukrotności maksymalnej wysokości takich kosztów lub żądania co najmniej dwukrotności stopy odsetek maksymalnych wskazanych w ustawie.

Założenia Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (dalej: PFR) – pomoc skierowana do Mikro, Małych i Średnich oraz Dużych przedsiębiorstw.

Polski Fundusz Rozwoju (dalej: PFR) jest na etapie uruchamiania nowego programu ukierunkowanego na pomoc przedsiębiorstwom, które ucierpiały na skutek pandemii COVID-19. Rozwiązanie pomocowe Tarczy Finansowej PFR przewidują pomoc skierowaną dla mikrofirm, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorców. W jaki sposób przedsiębiorca będzie mógł uzyskać pomoc, w jakiej formie jest ona udzielana oraz jakie są warunki umożliwiające złożenie wniosku? Poniżej zostaną przedstawione kluczowe założenia programu zaprezentowane przez PFR.

WAŻNE!
W tym miejscu wskazać należy, iż terminy składania wniosków, jak również szczegółowe rozwiązania przewidziane w ramach programu pomocowego, będą udostępnione przez Polski Fundusz Rozwoju dopiero po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizacje przedmiotowego programu. W konsekwencji czego, przedmiotowe opracowanie będzie miało charakter ogólnych założeń proponowanych rozwiązań pomocowych, które przedstawił PFR.
 1. TARCZA FINANSOWA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
 1. DLA KOGO SKIEROWANA JEST POMOC?
 2. Dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają co najmniej 1 pracownika (z wyłączeniem właściciela) oraz nie więcej niż 9 pracownik, a roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro;
 3. Dla przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego bądź analogicznego miesiąca w roku ubiegłym – który spowodowany został zakłóceniami gospodarki w związku z wystąpieniem COVID-19;
 4. Dla przedsiębiorców w stosunku do których nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 5. Przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 6. Beneficjentów rzeczywistych, którzy korzystają ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiadają rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczali podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 7. Przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest traktowane jako zaległość).
 8. WARUNKI FINANSOWNANIA PRZEWIDZIANE PRZEZ PFR

Instrumentem finansowym Programu Finansowego PFR są zwrotne subwencje. Szczegółowe informacje oraz warunki wsparcia, a także zwrotu świadczenia zostaną każdorazowo określone w umowie subwencji. Subwencje przekazane przez PFR mogą zostać przekazane na:

 1. Pokrycie kosztów prowadzenia działalności – nie dotyczy to jednak przeznaczenia środków na przejęcie innego przedsiębiorcy;
 2. Przedterminową spłatę kredytów – obejmuje do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki;
WAŻNE!
Warto pamiętać, że zgodnie z założeniami Tarczy, nie jest możliwe przekazanie środków uzyskanych w ramach subwencji na płatności do właściciela i do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem.

Zgodnie z założeniami prezentowanymi przez PFR, procedura przyznawania finansowania będzie miała charakter uproszczony, w szczególności realizowana będzie przy użyciu kanałów elektronicznych (np. bankowych).

 • WYSOKOŚĆ WSPARCIA 

Wartość subwencji zwrotnej, która może zostać udzielona przez PFR uzależniona jest od wysokości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. 

WAŻNE!
Maksymalna wysokość wsparcia w ramach Tarczy Finansowej dla Mikroprzedsiębiorców obliczana jest jako ILOCZYN LICZBY ZATRUDNIONYCH ORAZ KWOTY BAZOWEJ PRZYZNAWANEJ W RAMACH SUBWENCJI.
WYSOKOŚĆ WSPARCIAWYSOKOŚĆ SUBWENCJI W ZŁOTYCH W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY ZATRUDNIONYCH (BEZ WŁAŚCICIELA)
Spadek przychodówBazowa kwota subwencji na zatrudnionego123456789
≤25 – 50%12.00012.00024.00036.00048.00060.00072.00084.00096.000108.000
< 50% – 75%24.00024.00048.00072.00096.000120.000144.000168.000192.000216.000
≤ 75 – 100%36.00036.00072.000108.000144.000180.000216.000252.000288.000324.000
 • WARUNKI UMORZENIA UZYSKANEJ SUBWENCJI

Mikroprzedsiębiorcy mają możliwość umorzenia uzyskanej pomocy finansowej do wysokości nawet 75% na koniec dwunastego miesiąca kalendarzowego od momenty wypłaty pożyczki po spełnieniu poniższych warunków:

 1. 25% wartości subwencji ma charakter bezzwrotny w przypadku gdy mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność w okresie 12 miesięcy od jej uzyskania;
 2. dodatkowe 50% wartości subwencji ma charakter bezzwrotny w przypadku utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od jej uzyskania. Na wypadek, gdyby poziom zatrudnienia u przedsiębiorcy uległ zmniejszeniu, procent zwrotu subwencji będzie stosunkowo wyższy.
WAŻNE!
Rozwiązania Tarczy Finansowej PFR dla Mikroprzedsiębiorców mają zostać uruchomione jeszcze w kwietniu. Program będzie obsługiwany za pośrednictwem bankowości elektronicznej przez wybrane banki wskazane przez Polski Fundusz Rozwoju.
 1. TARCZA FINANSOWA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
 1. DLA KOGO SKIEROWANA JEST POMOC?
 2. Dla przedsiębiorców, którzy zatrudniając od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;
 3. Dla przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub miesiąca analogicznego w ubiegłym roku. Chodzi tu o spadek obrotów, który nastąpił na skutek ograniczeń wynikających z zapobieganiem COVID-19;
 4. Dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 5. Dla przedsiębiorców w stosunku do których nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 6. Dla beneficjentów rzeczywistych, którzy korzystają ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiadają rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczali podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 7. Dla przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest traktowane jako zaległość).
 8. WARUNKI FINANSOWANIA PRZEWIDZIANE PRZEZ PFR

Instrumentem finansowym Programu Finansowego PFR są zwrotne subwencje. Szczegółowe informacje oraz warunki wsparcia, a także zwrotu świadczenia zostaną każdorazowo określone w umowie subwencji. Subwencje przekazane przez PFR mogą zostać przekazane na:

 1. Pokrycie kosztów prowadzenia działalności – nie dotyczy to jednak przeznaczenia środków na przejęcie innego przedsiębiorcy;
 2. Przedterminową spłatę kredytów – obejmuje do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki.
WAŻNE!
Warto pamiętać, że zgodnie z założeniami Tarczy Finansowej, nie jest możliwe przekazanie środków uzyskanych w ramach subwencji na płatności do właściciela i do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem.

Zgodnie z założeniami prezentowanymi przez PFR, procedura przyznawania finansowania będzie miała charakter uproszczony, w szczególności realizowana będzie przy użyciu kanałów elektronicznych (np. bankowych).

 • WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Wartość subwencji zwrotnej, która może zostać udzielona przez PFR uzależniona jest od wysokości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. 

WAŻNE!
Maksymalna wysokość wsparcia w ramach Tarczy Finansowej dla Mikroprzedsiębiorców obliczana jest jako PROCENT WARTOŚĆI PRZYCHODÓ4. ZE SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORCY ZA ROK OBROTOWY 2019. WYSOKOŚĆ WSPARCIA WYRAŻONA W % PRZYCHODÓ5. ZE SPRZEDAŻY JEST UZALEŻNIONA PONADTO OD SKALI SPADKU OBROTÓW W KONSEKWENCJI WYSTĄPIENIA COVID-19
 MŚP ŚREDNIOMŚP MAX
Spadek przychodówKwota subwencji jako % przychodówŚredni przychódWysokość subwencjiMax. PrzychódMax. Wysokość subwencji
0 – 25%0%31.300.0000225.000.0000
<25 – 50%4%31.300.0001.252.000225.000.0003.500.000
50 – 75%6%31.300.0001.878.000225.000.0003.500.000
75 – 100%8%31.300.0002.504.000225.000.0003.500.000
 • WARUNKI UMORZENIA UZYSKANEJ SUBWENCJI

Mały i średni przedsiębiorca ma możliwość umorzenia uzyskanej pożyczki preferencyjnej do wysokości nawet 75% na koniec dwunastego miesiąca kalendarzowego od momenty wypłaty pożyczki po spełnieniu poniższych warunków:

 • 25% wartości subwencji ma charakter bezzwrotny w przypadku gdy mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność w okresie 12 miesięcy od jej uzyskania;
 • 25% wartości subwencji w zależności od poniesionych przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
 • dodatkowo 25% wartości subwencji ma charakter bezzwrotny w przypadku utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od jej uzyskania. Na wypadek, gdyby poziom zatrudnienia u przedsiębiorcy uległ zmniejszeniu, procent zwrotu subwencji będzie stosunkowo wyższy.
WAŻNE!
Rozwiązania Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich przedsiębiorstw mają zostać uruchomione jeszcze w kwietniu. Program będzie obsługiwany za pośrednictwem bankowości elektronicznej przez wybrane banki wskazane przez Polski Fundusz Rozwoju.
 1. TARCZA FINANSOWA DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
WAŻNE!
W odróżnieniu od Programów skierowanych do mikroprzedsiębiorców oraz MŚP, Program Tarczy Finansowej PFR dla dużych przedsiębiorców będzie obsługiwany przy pomocy specjalnego formularza zgłoszeniowego.

ZŁOŻENIE WSTĘPNEJ DEKLARACJI UCZESTNICTWA MOŻLIWE JEST JUŻ TERAZ – deklaracja dostępna jest pod adresem internetowym PFR:

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html

Wszelkie szczegóły w zakresie zasad kwalifikacji oraz możliwości uzyskania finansowania przez dużego przedsiębiorcę, będą każdorazowo ustalane po przeprowadzeniu przez PFR analizy aktualnej sytuacji finansowej firmy. 

WAŻNE!
Wypełnienie wstępnego wniosku jest podstawą do zakwalifikowania przedsiębiorcy do programu Tarczy Finansowej PFR. Z tego względu, zaleca się aby firmy zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach Tarczy Finansowej, uzupełniły przedmiotowy formularz.

1.     DLA KOGO SKIEROWANA JEST POMOC?

a)     Dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają co najmniej 250 pracowników, a ich obrót przekracza 50 milionów euro lub suma bilansowa przekracza 43 milionów euro;

 • Dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • Dla przedsiębiorców, którzy:
 • Odnotowali spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca bądź w analogicznym miesiącu ubiegłego roku w związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19;
 • Nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży w związku z COVID-19 w kwocie przekraczającej 25 % należności;
 • Utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług bądź odbioru produktów lub usług  przez zamawiających w związku z brakiem komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 • Są uczestnikami Programów Sektorowych;
 • Na skutek nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami.
 • Dla przedsiębiorców w stosunku do których nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 • Dla beneficjentów rzeczywistych, którzy korzystają ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiadają rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczali podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 • Dla przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest traktowane jako zaległość);
 • WARUNKI FINANSOWANIA PRZEWIDZIANE PRZEZ PFR

Pomoc finansowa świadczona w ramach Tarczy Finansowej dla dużych przedsiębiorstw może przyjąć formę:

 1. Finansowania płynnościowego – w postaci pożyczek bądź obligacji na okres 2 lat, z możliwością przedłużenia o rok – o wartości 1 miliard złotych;
 2. Finansowania preferencyjnego – w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat, częściowo bezzwrotna oraz uzależniona od straty finansowej i utrzymania zatrudnienia – o wartości do 750 milionów w odniesieniu do jednego podmiotu;
 3. Finansowania inwestycyjnego – w postaci obejmowanych udziałów lub akcji, na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej – o wartości do 1 miliarda złotych na podmiot.
WAŻNE!
Szczegółowe warunki wsparcia oraz zobowiązań przedsiębiorcy ustalane są indywidualnie w treści umowy.
zwolnienie zus

ROZSZERZONA MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z ZUS – TARCZA 2.0.

Ustawą z dnia 17 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2, zmianie uległ przepis art. 31 zo ustawy dotyczący zwolnień z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu:

Zwalnia się zobowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli płatnik składek  był zgłoszony jako płatnik: 

 1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 
 2. w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 
 3. w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. 

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. 

Zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli płatnik składek był zgłoszony jako płatnik

 1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 
 2. w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 
 3. w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. 

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. 

Nadmienić, należy iż obliczając liczbę ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych. Pracownikiem młodocianym jest natomiast zgodnie z art. 190 par. 1 Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, w nie ukończyła 18 lat. 

W odniesieniu do osób samozatrudnionych, Ustawodawca nie zdecydował się na usunięcie progu przychodowego. 

UWAGA !

Zgodnie z art. 113 ww. Ustawy – zwalnia się z obowiązku opłacenia należnych składek także wówczas, gdy należności te zostały opłacone. Zwrot opłaconych należności następuje w trybie art. 24 ustawy o SUS – na stronie ZUS brak jest jeszcze dedykowanego formularza do wnioskowania o zwrot i na dzień 20 kwietnia 2020 r. ZUS nie posiada informacji, czy o zwrot należy wnioskować za pośrednictwem obowiązujących formularzy o zwrot nadpłaty, czy też przygotowane zostaną nowe. 

Co istotne, przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o PIT i CIT.