tarcza111

AKTUALIZACJA – TARCZA ANTYKRYZYSOWA (STAN NA 31.03.2020 R.)

Aktualne brzmienie projektu tzw. Tarczy antykryzysowej przewiduje szereg rozwiązań, które mają w szczególności na celu wprowadzenie mechanizmów ukierunkowanych na pomoc przedsiębiorcom w przetrwaniu tego trudnego okresu. Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze rozwiązania oraz dodatkowe uprawnienia istotne z punktu widzenia zarówno przedsiębiorców, jak również pracowników. 

W tym miejscu wskazać należy, iż na dzień sporządzenia niniejszego artykułu, projekt znajduje się w Senacie, który w ramach obrad poszczególnych komisji zaproponował szereg poprawek do treści projektu, w konsekwencji czego, niewykluczone, że ostateczne brzmienie Ustawy ulegnie pewnym modyfikacjom.

Postanowienia dotyczące relacji pracownik – pracodawca: 

Badania lekarskie 

 1. Wprowadzono zawieszenie obowiązku wykonywania: 
  1.  okresowych badań lekarskich pracowników, przy czym należy wykonać je w okresie 60 dni, od dnia odwołania stanu epidemii; 
  1. Okresowych badań lekarskich i psychologicznych kierowców.
 2. Badania wstępne i kontrolne nie są zawieszone, przy czym orzeczenie będzie mógł wydać inny lekarz (orzeczenie takie traci moc w terminie 30 dni, od odwołania stanu epidemii), orzeczenie takie (wydane przez innego lekarza, włącza się do akt osobowych) 
 3. Orzeczenie lekarskie (w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań), których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. zachowują ważność, nie dłużej niż 60 dni, po uchyleniu stanu epidemii

Przestój/obniżony wymiar czasu pracy (art. 15g Ustawy) 

 1. Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym: 
 2. Nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
 3. nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

może złożyć wniosek o (świadczenia przysługują przez 3 miesiące przypadające od daty złożenia wniosku): 

 1.  przyznanie świadczeń na ochronę miejsc pracy; 
  1. o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy

Przedsiębiorcy, przysługują również środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek należnych od pracodawcy na podstawie ustawy SUS, ale tylko w od przyznanej pomocy. 

Aby móc skorzystać z ww. świadczeń, należy spełnić następujące warunki:

 1. niezaleganie wobec US, ZUS; 
 2. brak przesłanek do ogłoszenia upadłości (stan niewypłacalności).

Przy czym za pracownika uważa się również do osób zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenia, albo na podstawie innej umowy o świadczenie usług. 

PRZESTÓJ

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż̇ o 50%, ale nie niższe jednak niż̇ w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy – wynagrodzenie to jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (5.198,58 x 3 = 15.595,74 zł). 

Przykład: 

Wynagrodzenie – 5.200,00 zł 

Wynagrodzenie przestojowe – 2.600,00 zł 

Koszt pracodawcy – 1.300,00 zł brutto

Wynagrodzenie przestojowe wypłacone na podstawie ustawy o COVID-19 zwolnione jest z PIT.

UWAGA ! – nie powinno się dzielić pracowników w ramach jednego działu – albo wszyscy mają obniżony etat, albo są w przestoju. 

OBNIŻENIE WYMIARU CZASU PRACY

Można ograniczyć wymiar czasu pracy o 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

Wynagrodzenie w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy jest dofinansowywane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (5.198,58 x 40% = 2.079,43 zł). Brak dofinansowania do wynagrodzenia pracowników zarabiających pow. 15.595,74 zł. 

W praktyce (dla pracownika zarabiającego 1,5 pensji minimalnej: 

1,5 x 2.600 = 3.900 brutto

Obniżamy o 20% – zostaje 3.120 zł

Państwo dopłaca połowę – 1.560 zł 

Po stronie pracodawcy – 1.560 zł 

WARUNKI I TRYB WYKONYWANIA PRACY W OKRESIE PRZESTOJU, BĄDŹ OBNIŻONEGO WYMIARU CZASU PRACY: 

 • UZGADNIA SIĘ W POROZUMIENIU Z ZAKŁADOWĄ ORGANIZACJĄ ZWIĄZKOWĄ LUB PRZEDSTAWICIELAMI PRACOWNIKÓW, jeżeli występują trudności w przeprowadzeniu wyborów można zawrzeć porozumienie z przedstawicielami wybranymi uprzednio – NIE STOSUJEMY WTEDY WYPOWIEDZEŃ ZMIENIAJĄCYCH! – KOPIA POROZUMIENIA W TERMINIE 5 DNI ROBOCZYCH POWINNA ZOSTAĆ PRZEKAZANA DO PIP. 

POROZUMIENIE OBEJMUJE: 

 1. Grupy zawodowe objęte przestojem/obniżonym wymiarem czasu pracy
 2. Obniżony wymiar czasu pracy 
 3. Okres obowiązywania

WYPŁATA I ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ: 

 1. Świadczenia nie przysługują pracownikowi, z wyjątkiem pracownika, któremu przedsiębiorca obniżył wymiar czasu pracy, jeżeli w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy pobiera wynagrodzenie za czas choroby określone w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1376 1669) lub zasiłek z ubezpieczenia chorobowego określony w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.3)).
 2. Do wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca dołącza następujące dokumenty:
  1. kopię umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub kopię decyzji urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia, w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a albo ust. 1a pkt 3 lit. a;
  1. plan spłaty zadłużenia z tytułu składek, zgodny ze złożonym wnioskiem o rozłożenie na raty należności z tytułu składek lub o odroczenie terminu płatności składek, w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b albo ust. 1a pkt 3 lit. b;
  1. kopię układu zbiorowego pracy lub porozumienia, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2.
 3. 3)     We wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca składa oświadczenia o (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń):
  1.  posiadaniu statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
  1. wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych, 
  1. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
  1. niezaleganiu albo zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 albo ust. 1a pkt 3;
  1. nieprzeznaczeniu świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów, o których mowa w art. 3 ust. 2;
  1. liczbie zatrudnianych pracowników
  1. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej;
  1. obowiązującej u przedsiębiorcy stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe;
  1. nieosiągnięciu przez pracowników objętych wykazem pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu w roku, w którym jest dokonywana wypłata świadczeń, kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowiącej 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, a jeżeli taką podstawę wymiaru osiągnęli w tym roku – oświadczenie, że naliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykazane w wykazie pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu obliczone zostały tylko od tej części podstawy wymiaru składek, która nie spowodowała przekroczenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

UWAGA!

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na wypłatę świadczeń, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika: 

 1. w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, oraz 
 2. w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 – nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 miesięcy.

Wnioski będą składane do WUP, w formie papierowej lub elektronicznej.

(art. 15zf) Pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów może również: 

 1. ograniczyć nieprzerwany odpoczynek dobowy
 2. zawrzeć porozumienie o stosowaniu równoważnego systemu czasu pracy; 
 3. zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę. 

Porozumienie zawiera się z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników. Kopię porozumienia przekazuje się do PIP w terminie 5 dni, od zawarcia.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA JEDNOOSOBOWYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH (art. 15 zq): 

Dla osób prowadzących j.d.g., umowy zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, umowę o dzieło przewidziano świadczenie postojowe w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia, pod warunkiem, że doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego + dodatkowe warunki dot. spadku obrotu i wysokości przychodów. Wniosek składany jest do ZUS (w odniesieniu do osób wykonujących umowę cywilnoprawną wniosek składany jest za pośrednictwem zleceniodawcy)

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRZEZ STAROSTĘ – dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. 

Na podstawie zawartej ze Starostą umowy – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS (w przypadku spadku obrotów) – nie dotyczy dużych przedsiębiorców, przy czym powinno stosować się definicję z ustawy prawo przedsiębiorców (inaczej niż przy określaniu statusu na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w terminach zapłaty) – wniosek składany do PUP, w terminie 14 dni, od ogłoszenia naboru -NALEŻY ŚLEDZIĆ NABORY, o ile przepis w tym kształcie wejdzie w życie. 

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

UWAGA! Jeżeli przedsiębiorca skorzysta z dofinansowania, jest obowiązany utrzymać zatrudnienie przez okres dofinansowania (3 miesiące) i kolejne 3 miesiące po ustaniu dofinansowania, a w przypadku niedotrzymania warunku jest obowiązany do zwrotu dofinansowania (bez odsetek). 

Wniosek składa się do PUP w terminie 14 dni, od ogłoszenia naboru!

Wysokość dofinansowania: 

Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o: 

 1. co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika; 
 2. co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika; 
 3. co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia połeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dodatkowo: 

 1. ZWOLNIENIE ZUS 

Zwolnienie z ZUS dla przedsiębiorców zgłaszających do ZUS do 10 ubezpieczonych (art. 31zo) – na dzień 29.02.2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dotyczy składek należnych od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. 

Gdy przedsiębiorca opłaca składki ZUS wyłącznie na swoje ubezpieczenie zwalnia się od obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne chorobowe, zdrowotne itp. o ile przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu, w którym składany jest wniosek nie jest wyższy niż 15.681,00 zł. 

Wniosek o zwolnienie składa się do ZUS nie później niż do dnia 30.06.2020

Raporty miesięczne/ deklaracje rozliczeniowe składamy normalnie – w terminie 30 dni od złożenia wniosku. NIE OPŁACAMY SKŁADEK, bo zwolnienie dotyczy tylko składek nieopłaconych – ZUS nie odda zapłaconych składek. 

UWAGA! WARUNKIEM ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU SKŁADEK JEST PRZESŁANIE DEKLARACJI ROZLICZENIOWYCH LUB IMIENNYCH RAPORTÓW MIESIĘCZNYCH NALEŻNYCH ZA MARZEC, KWIECIEŃ, I MAJ 2020 NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 30.06.2020 R.

 • osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym rolników zostaną zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r. 
 • obowiązek określony w art. 38 ust. 1 PIT – podlega wykonania do dnia 1 czerwca 2020 r. jeżeli płatnik poniósł negatywne konsekwencje związane z epidemią (zaliczki na PIT pracowników) – ZALICZKI POBRANE NA PODATEK DOCHODOWY OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW.
 • możliwość zawieszenia działalności dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników.

CUDZOZIEMCY

 1. Wydłużenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy; 
 2. Wydłużenie okresu ważności wizy do  30 dni, po ustaniu stanu epidemii. 
 3. Przedłużenie ważności zezwoleń na pracę do upływu 30 dni po odwołaniu stanu epidemii. 

NIERUCHOMOŚCI 

 1. Termin uiszczenia opłaty za użytkowanie wieczyste – do 30 czerwca 2020 r. 
 2. Rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić zwolnienia od podatku od nieruchomości dla wybranych grup przedsiębiorców; 
 3. Rada gminy może przedłużyć w drodze uchwały terminy rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu nie dłużej niż do 30.09.2020 r. 
 4. Art. 15ze – w odniesieniu do obiektów pow. 2000 m2 wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy (wejście w życie od dnia zakazu)
 5. Automatyczne przedłużenie umów najmu lokali (z pewnymi wyłączeniami) do dnia 30.06.2020 r. + zakaz wypowiadania umów najmu i wysokości czynszu najmu (z pewnymi wyłączeniami).
 6. Należności z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania przypadające Skarbowi Państwa mogą być przez starostę lub prezydenta umarzane lub odraczane lub rozkładane na raty. Na wniosek starosta może również odstąpić od dochodzenia ww. należności.

BRANŻA TURYSTYCZNA

Zwrot opłaty za udział w imprezie turystycznej w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej Jeżeli: 

 • podróżny odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy z powodu nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym, lub 
 • organizator turystyki rozwiązuje umowę, gdyż nie może jej zrealizować z powodu nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności, i jednocześnie 
 • pozostaje to w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, 

to odstąpienie to lub rozwiązanie umowy jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia organizatora przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia uczestnika o rozwiązaniu przez organizatora turystyki. 

Tym samym wydłużeniu ulegnie termin na dokonanie zwrotu opłaty uiszczonej z tytułu udziału w imprezie turystycznej. 

Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie jej nie zawsze będzie skuteczne.

Odstąpienie i rozwiązanie nie będą skuteczne, jeżeli podróżny wyrazi zgodę na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych, które to imprezy odbędą się w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć się niezrealizowana impreza turystyczna. 

Zwrot opłaty za udział w wydarzeniu w przypadku rozwiązania umowy z klientem 

Przedsiębiorca, który zajmuje się działalnością związaną z organizacją eventów (m.in. wystaw, kongresów, imprez rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych), w przypadku rozwiązania umowy z klientem, jeżeli rozwiązanie to pozostaje to w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest obowiązany zwrócić środki otrzymane od klienta w terminie 180 dni od skutecznego rozwiązania umowy. 

Rozwiązanie umowy nie zawsze będzie skuteczne 

Rozwiązanie umowy nie będzie skuteczne jeżeli klient wyrazi zgodę wyrazi zgodę na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń organizowanych przez przedsiębiorcę, które to wydarzenia odbędą się w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć się niezrealizowane wydarzenie. 

Rozwiązanie powyższe stosuje się także do podmiotów świadczących usługi hotelarskie. 

KREDYTY/LEASINGI

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP 0,5 pkt %. Jednocześnie rada ustaliła pozostałych stóp procentowych NBP: 

 • Stopa lombardowa 1,5% 
 • Stopa depozytowa 0,5% 
 • Stopa redyskonta weksli 1,05%
 • Stopa dyskonta weksli 1,1%

Banki zapowiedziały możliwość składania wniosków za pośrednictwem bankowości internetowej. 

W konsekwencji, PROSZĘ ROZWAŻYĆ ZŁOŻENIE STOSOWNYCH WNIOSKÓW DO BANKÓW/ LEASINGODAWCÓW O ODROCZENIE PŁATNOŚCI RAT KAPITAŁOWO – ODSETKOWYCH I LEASINGOWYCH. 

PPK 

 1. Wydłużenie o 6 miesięcy terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników; 

PODATKI 

 1. Zwolnienie od PCC umów pożyczki, gdy pożyczkobiorcą jest przedsiębiorca którego płynność finansowa uległa pogorszeniu; 
 2. Brak opłaty prolongacyjnej przy odroczeniu lub umorzeniu na wniosek podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz składek ZUS
 3. Termin na złożenie sprawozdań finansowych – bez zmian, minister finansów rozporządzeniem może je przedłużyć; 
 4. Zawieszenie terminów na zgłaszanie schematów podatkowych (z wyłączeniem schematów transgranicznych);
 5. Wydłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych do 30.09.2020 r
 6. Wydłużenie terminu na zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych do lipca 2020 r. 
 7. Do 1 czerwca przesunięty ma zostać termin wpłaty zaliczek na PIT za marzec i kwiecień przez pracodawców i zleceniodawców. 
 8. Nowy JPK_V7 oraz matryca VAT wejdą w życie najwcześniej 1 lipca. 
 9. Zmiany w uldze na złe długi i rozliczaniu strat podatkowych. 
 10. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza „białej listy” do 14 dni.
 11. Przedłużenie stosowania stawki 5% i 8% w podatku do 30 czerwca 2020 r. w odniesieniu do towarów i usług wskazanych w wyliczeniu w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które dotycząc w szczególności książek, poligrafii, druku czy nośników sieciowych.
 12. Przedsiębiorcy będą mogli za zgodą nabywcy towaru udostępniać mu paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży w formie elektronicznej.
 13. Możliwość rezygnacji przez małych podatników z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.
 14. Podatnik będzie mógł odliczyć darowiznę przekazaną na walkę z COVID-19. Rozwiązanie to dotyczy darowizny przekazanej od 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 w zakresie działalności:
 15. Podmiotów leczniczych wpisanych do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19;
 16. Agencji Rezerw Materiałowych (cele ustawowe);
 17. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych (cele statutowe).
 18. Wolne od podatku dochodowego mają pozostać świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu oraz świadczenia postojowe wypłacane na podstawie ustawy. 
 19. Uległy zmianie limity zwolnienia przedmiotowego w PIT:
 20. Zapomogi, które wypłacane są z funduszy zakładowej lub międzynarodowej organizacji związkowej pracownikom, którzy należą do tej organizacji nowy limit na rok 2020 ma wynieść 3.000,00 zł – aktualnie kształtuje się on na poziomie 1.000,00 zł;
 21. Zapomogi otrzymane na skutek indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł niż te określone w art. 21 ust. 1 pkt. 26 lit. a), limit będzie wynosił 10.000,00 zł – aktualnie to kwota 6.000,00 zł;
 22. W odniesieniu do świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika, które w całości finansowane są ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszu związków zawodowych, limit zwolnienia w roku 2020 i 2021 ma wynosić 2.000,00 zł – aktualnie jest to suma 1.000,00 zł;
 23. W przypadku dopłat do wypoczynku zorganizowanego (np. wakacje, kolonie, zimowiska) oraz wypoczynku, który połączony jest z nauką (sanatorium, placówki leczniczo-sanatoryjne), w przypadku uzyskania ich z innych źródeł niż te wskazane w art. 21 ust. 1 pkt. 78 lit. a) limit w roku 2020 i 2021 będzie wynosił 3.000,00 zł – aktualnie wynosi on 2.000,00 zł.
 24. Możliwość dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych służących do produkcji maseczek, respiratorów czy środków do dezynfekcji.
 25. Podatnik który w 2020 r. poniesie koszty kwalifikowane przy opracowywaniu produktów do walki z COVID-19 będzie mógł odliczyć je od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki.
 26. Podatnik podatku z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (np. prawo autorskie programu komputerowego, prawo patentu) który w 2020 r. osiągnie dochody w związku z prowadzeniem działań wykorzystywanych przeciwko COVID-19 będzie mógł stosować w trakcie roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku -5% przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
 27. Odroczenie do końca 2020 r. tzw. podatku handlowego od sprzedaży detalicznej, do której zobligowane zostały od 1 lipca 2020 r. sklepy wielkopowierzchniowe.
 28. Organy nie będą wszczynały postępowań podatkowych w przypadku, gdy zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu oraz wpłata należnego podatku za 2019 r. nastąpi nie później niż do dnia 31 maja 2010 r. – nie będzie konieczne składanie czynnego żalu, jednak pozostaje obowiązek uiszczenia odsetek.

CIT 

 1. Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT.  Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r., przy czym nie więcej niż 5 milionów złotych. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby/spółki, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r.
 2. Przedłużenie do 20.07.2020 r. terminu płatności podatku od przychodów z budynków (przy spełnieniu dodatkowych wymogów).
 3. Zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki (25 ust. 19 pkt 2 ust. o CIT) (przy spełnieniu dodatkowych wymogów).

W odniesieniu do kwestii podatkowych oraz związanych z rachunkowością, wprowadzono możliwość wydłużenia terminów przez ministra finansów, w drodze rozporządzenia – dlatego na te rozwiązania również trzeba poczekać. 

KSH 

 1. Dopuszczenie możliwości uczestnictwa w posiedzeniach zarządu i rady nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z możliwością podejmowania uchwał; 
 2. Dopuszczenie udziału w zgromadzeniu wspólników i akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

INNE: 

 1. Ustawodawca proponuje kolejny 14 dniowy zasiłek opiekuńczy, który ma charakter niezależny od dotychczas wykorzystanego zasiłku opiekuńczego. 
 2. Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać poręczeń i gwarancji spłaty kredytu (nie dotyczy mikro i małych przedsiębiorców). 
 3. Możliwość ubiegania się przez przedsiębiorców o niskooprocentowane pożyczki ze środków Funduszu Pracy w kwocie do 5.000,00 zł.
 4. Można złożyć wniosek do starosty o niedochodzenie należności (art. 15zzzf)
 5. Art. 31 f – zmiana określonych w umowie terminów spłaty kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ze zobowiązaniem, że zmiana nie spowoduje pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy; 
 6. Przedłużenie do 31.12.2020 ważności świadectw kwalifikacyjnych (prawo energetyczne); 
 7. Obowiązek informowania ZUS o każdej umowie o dzieło, zawartej z osobą nie pozostającą w stosunku pracy.
 8. Rozszerzono możliwość zlecenia pracy zdalnej także na funkcjonariuszy publicznych.
 9. Przyznano możliwość udzielenia wsparcia działalności twórczej lub artystycznej.
 10. Przedłużono ważność orzeczeń o niepełnosprawności oraz niezdolności do pracy.
 11. Rozszerzono i otwarto katalog instrumentów i przypadków, które mogą zostać ubezpieczone przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.
 12. Do zakończenia okresu epidemii oraz w okresie 30 dni po jego zakończeniu, możliwe jest prowadzenie przez placówki handlowego działalności obejmującej: rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji na półkach sklepowych tzw. towarów pierwszej potrzeby.
KRMP_Legal1

SPADEK OBROTÓW W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ SARS CoV-2, A PRACOWNICY

W poniedziałek pojawił się projekt tzw. ustawy antykryzysowej, niemniej trudno na ten moment ocenić proponowane rozwiązania, bowiem projekt wymaga z całą pewnością doprecyzowania.

Poniżej przedstawiam, możliwe do zastosowania w oparciu o obowiązujące przepisy rozwiązania, mające na celu obniżenie kosztów pracowniczych, ze wskazaniem rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy antykryzysowej. Warto bowiem już teraz zacząć tworzyć plany postępowania na wypadek zrealizowania się różnych, również najczarniejszych scenariuszy związanych z epidemią SARS CoV – 2.

Nakazanie wykorzystania zaległego urlopu

Pracodawca jest uprawniony do nakazania wykorzystania pracownikowi zaległego urlopu, w tym uprawnienie to przysługuje pracodawcy w okresie przestoju. Co istotne, urlop uzyskuje status zaległego, po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. 

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku z 2.9.2003 r. (I PK 403/02,) zajął następujące stanowisko: „Przepis art. 168 KP stanowi, że urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego (od 1.1.2012 r. do końca września następnego roku kalendarzowego). W takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystywania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu w terminie określonym w przywołanym przepisie.’

Również SN w wyr. z 24.1.2006 r. (I PK 124/05), uznał, że „pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody”.

Ponadto PIP w komunikacie potwierdził dopuszczalność przymuszenia pracownika do wykorzystania zaległego urlopu, również w sytuacji przestoju w zakładzie pracy. 

Obniżenie wymiaru czasu pracy 

W odniesieniu do KP, jest możliwe, ale wyłącznie albo w porozumieniu z pracownikiem, albo w skutek złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu zmieniającym warunki pracy i płacy. 

Projekt Ustawy tzw. Tarczy antykryzysowej również przewiduje możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy, pod warunkiem, że: 

 • U przedsiębiorcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych spowodowanych COVID-19 (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) nie mniej niż 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, po dniu 1 stycznia 2020 w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch 

Lub

 • U przedsiębiorcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych spowodowanych COVID-19 (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) nie mniej niż o 25% w przypadku gdy dokonujemy porównania z jednego miesiąca. 

Warunki i tryb obniżonego wymiaru pracy na podstawie ww. Ustawy powinny być ustalone w porozumieniu z organizacjami związkowymi/przedstawicielami pracowników, przy czym nie jest konieczne wypowiedzenie zmieniające.

Przestój/ wynagrodzenie przestojowe 

Jeżeli dojdzie w zakładzie pracy do przestoju, tj. pracodawca z przyczyn niedotyczących pracownika nie będzie w stanie zapewnić pracy pracownikowi, pracodawca będzie uprawniony do: 

 • Wypłaty za czas przestoju wynagrodzenia w wysokości wynikającej z osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną (bez premii/prowizji itp.) lub jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony w wysokości 60% wynagrodzenia (nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę). 
 • Powierzenia pracownikowi innej pracy za wynagrodzeniem przewidzianym za tą pracę, nie niższe niż określone powyżej. 

Co istotne, przestój nie musi skutkować całkowitym brakiem świadczenia pracy, a np. świadczeniem pracy w mniejszym zakresie (np. normalnie pracownicy pracują na dwie zmiany, a w ramach przestoju na jedną). 

Należy mieć na uwadze, że ustawa tzw. Antykryzysowa, przewiduje, w odniesieniu do przestoju, że w sytuacji, gdy pracownik objęty jest przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19, pracodawca jest uprawniony do wypłaty obniżonego wynagrodzenia: 

 • Nie więcej niż o 50%
 • Nie niższego jednak niż minimalne wynagrodzenie (obecnie 2.600,00 zł brutto) z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

(na ten moment uprawnienie to nie zostało ograniczone w żaden sposób, niemniej trzeba dokumentować fakt że przestój wynikał w następstwie COVID -19, co istotne jest tutaj mowa o chorobie, a nie o wprowadzonych na skutek epidemii ograniczeniach, trzeba liczyć na zmianę tych przepisów i ich doprecyzowanie). 

Wynagrodzenie to będzie mogło być finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wys. 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (przy czym trudno powiedzieć jaka ostatecznie zostanie przyjęta konstrukcja, natomiast z Funduszu na ten moment środki mogą być wypłacone wyłącznie w przypadku niewypłacalności pracodawcy). 

Co istotne, warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju na podstawie ww. Ustawy powinny być ustalone w porozumieniu z organizacjami związkowymi/przedstawicielami pracowników, przy czym nie jest konieczne wypowiedzenie zmieniające.

Udzielenie pracownikom dni wolnych w zamian za nadgodziny

Można rozważyć również udzielenie dni wolnych w zamian za nadgodziny, jednak uprzednio należy dokonać analizy pod kątem istniejących zapisów w Regulaminie pracy i Regulaminie wynagradzania.

Dofinansowanie do wynagrodzeń 

Projekt ustawy tzw. Antykryzysowej, przewiduje również możliwość dofinansowania wynagrodzeń przez Starostę, na podstawie umowy w ramach pomocy de minimis (po spełnieniu przesłanek związanych m.in. ze spadkiem obrotów) – nie wiadomo jakie będzie ostateczne brzmienie przepisów. 

Zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia (pod warunkiem, że nie ma układu zbiorowego pracy)

Można rozważyć zawarcie takiego porozumienia (zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy), a zawierane z związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. 

Stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia może polegać na ich czasowym uchyleniu lub na ich czasowej modyfikacji poprzez obniżenie przewidzianych w nich standardów warunków pracy lub płacy bądź przyznaniu innych świadczeń. W razie całkowitego uchylenia określonego postanowienia zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy albo – gdy nie ma ono swojego odpowiednika w powszechnym prawie pracy, którym mogłoby być zastąpione – następuje zubożenie treści stosunku pracy.

W wyniku zawartego porozumienia od dnia jego wejścia w życie następuje automatyczna, z mocy prawa – czyli bez potrzeby stosowania wypowiedzenia zmieniającego albo porozumienia zmieniającego – zmiana warunków zatrudnienia. 

Tutaj trzeba by jednak przeprowadzić analizę, czy zachodzą przesłanki ustawowe związane z sytuacją finansową pracodawcy. 

Rozwiązanie umów zlecenia/b2b

Zaleca się przegląd aktywnych umów, w szczególności zlecenia, pod kątem ich istotności dla bieżącej działalności oraz zapisów dotyczących ich wypowiadania i rozwiązanie tych umów, które nie są krytyczne dla biznesu. 

Wniosek o zawieszenie płatności składek do ZUS 

Można rozważyć złożenie wniosku do ZUS o o odroczenie terminu płatności składek za okres od lutego 2020 r. do kwietnia 2020 r. Przy czym tutaj pomoc jest również udzielana w ramach pomocy de minimis. 

Na ten moment odroczenie wiąże się z naliczeniem opłaty prolongacyjnej, jednak projekt ustawy antykryzysowej przewiduje zniesienie opłat prolongacyjnych (na ten moment bez ograniczeń, jednak może to ulec zmianie). 

Ulgi w zobowiązaniach podatkowych

Istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie ulgi podatkowej lub umorzenie zaległości podatkowych.

Złożenie wniosku jest możliwie w trybie art. 67a i kolejnych Ordynacji podatkowej, według którego w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy może:

 • odroczyć termin płatności podatku, 
 • rozłożyć płatność na raty, 
 • udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, 
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe. 

Na ten moment odroczenie wiąże się z naliczeniem opłaty prolongacyjnej, jednak projekt ustawy antykryzysowej przewiduje zniesienie opłat prolongacyjnych (na ten moment bez ograniczeń, jednak może to ulec zmianie).

INNE rozwiązania znajdujące się w projekcie tzw. Ustawy antykryzysowej

 1. wydłużenie terminu do przystąpienia do PPK; 
 2. Termin na złożenie sprawozdań finansowych – bez zmian, minister finansów rozporządzeniem może je przedłużyć; 
 3. Zawieszenie terminów na zgłaszanie schematów podatkowych (z wyłączeniem schematów transgranicznych); 
 4. Wydłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych do 30.09.2020 r
 5. Wydłużenie terminu na zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych do lipca 2020 r. 
 6. Do 1 czerwca przesunięty ma zostać termin wpłaty zaliczek na PIT za marzec i kwiecień przez pracodawców i zleceniodawców. 
 7. Nowy JPK_V7 oraz matryca VAT wejdą w życie najwcześniej 1 lipca. 
 8. zmiany w uldze na złe długi i rozliczaniu strat podatkowych. 
 9. Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT.  Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r., przy czym nie więcej niż 5 milionów złotych. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby/spółki, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r.
 10. Przedłużenie do 20.07.2020 r. terminu płatności podatku od przychodów z budynków (przy spełnieniu dodatkowych wymogów)
 11. Zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki (25 ust. 19 pkt 2 ust. o CIT) (przy spełnieniu dodatkowych wymogów)

KRMP_Legal2

COVID – 19, uprawnienia Przedsiębiorcy przed wejściem w życie przepisów osłonowych

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż na dzień dzisiejszy (19.03.2020 r.) nie został jeszcze opublikowany projekt ustawy tj. tzw. Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w  związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2”. W konsekwencji, poniższe informacje bazują wyłącznie na obowiązujących przepisach prawa, jak tylko ww. ustawa zostanie opublikowana udzielę dodatkowych informacji, niemniej zgodnie z zapowiedziami, nowe rozwiązania mają zapewnić: 

 • Możliwość dla mikrofirm skorzystania z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.
 • Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.
 • Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw .
 • Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.
 • Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.
 • Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużymy prawo do zasiłku opiekuńczego.
 • Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.
 • Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników – państwo sfinansuje 40% ich płacy.
 • Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.
 • 100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.
 • Średnie i duże firmy dostaną wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji. Łączna wartość wsparcia to 6 mld zł.
 • Przedsiębiorstwa dostaną pomoc z BGK w postaci dopłat do odsetek do kredytu.
 • Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek.
 • Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.
 • Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.
 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
 • Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r.
 • Przesunięcie płatności za media.
 • Ochrona konsumentów.
 • Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.
 • Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców. 

Wobec braku ustawy, trudno na ten moment stwierdzić z których możliwości poszczególni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać. 

Obecnie, istnieją następujące rozwiązania: 

 1. ZUS

Istnieje możliwość złożenia wniosku do ZUS o odroczenie terminu płatności składek za okres od lutego 2020 r. do kwietnia 2020 r. 

Więcej inf. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/3223283

Dodatkowo, należy wypełnić następujące oświadczenia: 

https://www.zus.pl/documents/10182/788036/917_18+RPD_akcept.pdf/2f9c3b6c-f715-4be7-8219-6cc1f57485bb
https://www.zus.pl/documents/10182/18428/ZUS-RD-FPD-01_Finalny_00+-+Formularz+informacji+przedstawianych+przy+ubieganiu+się+o+pomoc+de+minimis.pdf/026041ab-5a4c-4afd-aec4-46455918c0d6

Tutaj pomoc jest udzielana w ramach pomocy de minimis, w konsekwencji konieczna jest weryfikacja, czy nie zostały przekroczone limity pomocy, należy zweryfikować posiadane zaświadczenia. 

 1. KREDYTY/LEASINGI 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP 0,5 pkt %. Jednocześnie rada ustaliła pozostałych stóp procentowych NBP: 

 • Stopa lombardowa 1,5%
 • Stopa depozytowa 0,5%
 • Stopa redyskonta weksli 1,05%
 • Stopa dyskonta weksli 1,1%. 

Ponadto, Związek Banków Polskich w komunikacie wskazał, że: 

 1. Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony – w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa – odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID – 19.
 2. Banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID – 19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy.
 3. Banki, które posiadają firmę leasingową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.
 4. Banki, które posiadają firmę faktoringową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat należnych od klientów na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.
 5. Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Banki umożliwią składanie tych wniosków w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy. Banki zapewnią możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej,  bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem. Banki dopuszczą możliwość składania ww. wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie z bankiem, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta.
 6. Banki wyrażają gotowość do uruchomienia procesu ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID – 19. Banki czekają na szybkie zakończenie prac zainicjowanych w ostatnich dniach przez władze państwowe i agendy rządowe, które umożliwią zaoferowanie takiej pomocy. W następnym komunikacie zostaną przedstawione szczegóły dotyczące zasad ułatwienia dostępu do kredytu krótkoterminowego.
 7. Banki wezmą udział w pracach, które pozwolą w krótkim czasie podnieść maksymalną kwotę płatności zbliżeniowych do kwoty 100 PLN.
 8. Banki we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa podejmą działania, aby zainstalować dodatkowych kilkadziesiąt tysięcy urządzeń POS w miejscach realizacji transakcji płatniczych.

Jednocześnie, Banki zapowiedziały możliwość składania wniosków za pośrednictwem bankowości internetowej.

W konsekwencji, PROSZĘ ROZWAŻYĆ ZŁOŻENIE STOSOWNYCH WNIOSKÓW DO BANKÓW/ LEASINGODAWCÓW O ODROCZENIE PŁATNOŚCI RAT KAPITAŁOWO – ODSETKOWYCH I LEASINGOWYCH.

 1. PODATKI

Istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie ulgi podatkowej lub umorzenie zaległości podatkowych.


Ministerstwo wskazuje, że „w sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa, urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych itp.)”.


Złożenie wniosku jest możliwie w trybie art. 67a i kolejnych Ordynacji podatkowej, według którego w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy może:

 • odroczyć termin płatności podatku, 
 • rozłożyć płatność na raty, 
 • udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, 
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe. 

Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych uzależnione jest od złożenia przez podatnika wniosku do organu podatkowego. Ministerstwo Finansów zapewnia, że wnioski, dla których powodem będzie koronawirus będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

 1. PRACOWNICY

W przypadku gdy występują utrudnienia w działaniu zakładu pracy, np. w związku z niemożnością utrzymania ciągłości pracy, pracodawca może rozważyć: 

 1. Polecenie pracy zdalnej – proszę pamiętać o wdrożeniu właściwych zabezpieczeń;  
 2. Powierzenie wykonywania pracownikowi innej pracy; 
 3. Ogłoszenie przestoju (o tym szczerzej poniżej); 
 4. Polecenie pracownikom odbioru zaległych godzin nadliczbowych; 
 5. Uzgodnienie z pracownikiem wykorzystania urlopu wypoczynkowego (tylko za zgodą); 
 6. Zawarcie porozumienia z zakładową organizacją związkową/przedstawicielami pracowników dot. stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umowy o pracę (obniżenie premii umownych, czasowe zmniejszenie wymiaru etatu) – pod warunkiem, że nie został zawarty układ zbiorowy pracy. Ponadto porozumienie powinno zostać przekazane do PIP. 

Ponadto, pracownik opiekujący się dzieckiem do lat 8 może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 

 • PRZESTÓJ

Art. 81 KP

§ 1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 3. Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 1. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.

§ 4. Wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzależnionych od tych warunków, jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią. W razie powierzenia pracownikowi na czas takiego przestoju innej pracy, przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę, chyba że przepisy prawa pracy przewidują stosowanie zasad określonych w § 3.

Należy pamiętać, iż w przypadku przestoju w firmie, wynagrodzenie przestojowe wypłacamy wyłącznie za godziny, kiedy pracownik, pomimo że był gotowy do świadczenia pracy, to jej nie wykonywał, za godziny świadczenia pracy, należy się normalne wynagrodzenie. 

Co istotne, jeżeli chcemy tylko ograniczyć produkcję, to należy w sposób rotacyjny wskazywać pracowników, którzy mają nie świadczyć pracy, aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji. 

Aby wprowadzić przestój, nie trzeba wydawać żadnych dodatkowych uchwał/zarządzeń, wystarczające jest poinformowanie pracownika, że w danym dniu/tygodniu nie będzie wykonywał pracy, ma natomiast pozostać w gotowości do jej wykonywania. 

Na marginesie wskazuję, iż tak długo jak przestój nie jest spowodowany aktem prawnym lub decyzją administracyjną wynagrodzenie przestojowe musi zostać wypłacone. 

 • Badania okresowe/kontrolne

Pojawia się również wiele pytań o badania okresowe i kontrolne – na ten moment brak jest przepisów uzasadniających dopuszczenie pracownika do pracy bez wymaganych badań, co prawda PIP wydało rekomendację dla ministerstwa o zmianę w przepisach przewidującą, że w przypadku gdy brak jest możliwości przeprowadzenia tych badań, można dopuścić pracownika do pracy po wystawieniu skierowania na badania – niemniej jest to tylko rekomendacja. 

 • PPK 

Na ten moment brak jest przepisów zmieniających termin dla przedsiębiorców, w konsekwencji przedsiębiorcy zatrudniający pow. 50 pracowników powinni kontynuować proces wdrażania PPK. 

 • UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

Zalecam również analizę Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Należności Handlowych (o ile mają Państwo takie ubezpieczenie) pod kątem przesłanek i warunków zmniejszenia na przyszłość limitów kredytowych oraz przesłanek uchylenia ochrony ubezpieczeniowej. 

Nadmienić należy, że Prezes KUKE wskazał, że realne jest ograniczenie przez ubezpieczycieli ekspozycji na ryzyko, a w konsekwencji linie kredytowe mogą zostać ograniczone oraz ustanowione wymogi dodatkowych zabezpieczeń i dodatkowe warunki finansowania.

Tak naprawdę, postępowanie Ubezpieczycieli jest zależne od dalszego rozwoju epidemii i jej skutków, na ten moment we Włoszech ubezpieczyciele nie zdecydowali się na uchylenie ochrony ubezpieczeniowej, niemniej zalecam dokonanie przeglądu należności oraz jeżeli to możliwe skracanie terminów płatności, czy też stosowanie przedpłat. 

KRMP_Legal2-kopia

Dokumentowanie WTD – Rozporządzenie, a Ustawa

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, wskazujące okoliczności, w których uznaje się, że towary zostały wysłane lub przetransportowane z terytorium państwa członkowskiego dostawy, co jest niezbędne dla zastosowania zwolnienia od podatku lub stawki VAT 0%.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi dokumentowania Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów, wskazać należy, iż rozporządzenie unijne, zawierające zasady dokumentowania WTD nie zmienia polskich przepisów w tym zakresie, a wskazuje jedynie alternatywne warunki, których spełnienie będzie uprawdopodabniało dokonanie wywozu. 

W związku z powyższym, Przedsiębiorca od 1 stycznia 2020 r. ma wybór, które przepisy w zakresie dokumentowania wywozu będzie stosował, przy czym należy pamiętać, iż wybrane przepisy należy konsekwentnie stosować we wszelkich aspektach, związanych z podatkiem VAT, dotyczących danej transakcji, tj. w sytuacji, gdy Przedsiębiorca podejmuje decyzję o skorzystaniu z 0% stawki VAT na podstawie Rozporządzenia musi zgromadzić wszelkie dowody wskazane w Rozporządzeniu.

ROZPORZĄDZENIE

Zgodnie z Rozporządzeniem, obowiązuje domniemanie, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały przemieszczone do innego państwa członkowskiego, jeżeli sprzedawca będzie posiadać co najmniej dwa niebędące ze sobą w sprzeczności dowody potwierdzające wysyłkę lub transport, wydane przez dwa niezależne od siebie oraz od sprzedawcy podmioty. 

Dowodami takimi, zgodnie z Rozporządzeniem, mogą być dokumenty z dwóch Grup: 

GRUPA A 

podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów; 

oraz 

GRUPA B

 1. polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów; 
 2. dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia;
 3. poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim.

Co do zasady, sprzedawca powinien posiadać co najmniej dwa dowody z Grupy A lub jeden dowód z grupy A oraz jeden dowód z Grupy B. Kwestie te zostały szczegółowo uregulowane w nowym art. 45a ust. 1 Rozporządzenia. 

Dodatkowo, w przypadku transportu towarów przez nabywcę lub przez osobę trzecią na jego rzecz, sprzedawca powinien dysponować pisemnym oświadczeniem nabywcy, potwierdzającym że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na rzecz nabywcy, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów.

Takie pisemne oświadczenie nabywcy powinno zostać dostarczone sprzedawcy do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy i zawierać: datę wystawienia; nazwę lub imię i nazwisko oraz adres nabywcy; ilość i rodzaj towarów; datę i miejsce przybycia towarów; w przypadku dostawy środków transportu, numer identyfikacyjny środków transportu; oraz identyfikację osoby przyjmującej towary na rzecz nabywcy.

USTAWA VAT 

Natomiast, zgodnie z Ustawą o VAT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według preferencyjnej 0 % stawki podatku VAT, co do zasady, pod warunkiem że:

 1. polski podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej (numer VAT UE)
 2. podał ten numer oraz swój numer VAT UE na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;
 3. przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (art. 42 ust. 2 ustawy o VAT).

Dowodami, o których mowa powyżej są – co do zasady – następujące dokumenty (jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem WDT do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju):

 1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
 2. kopia faktury,
 3. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku (art. 42 ust. 3 ustawy o VAT).

Nie jest konieczne posiadanie wszystkich ww. dowodów (dokumentów), dla zastosowania stawki 0% względem WDT. W świetle aktualnego orzecznictwa sądowego wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre z nich (vide: uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2010 r., sygn. akt I FPS 1/10).

W takiej sytuacji Przedsiębiorca winien je uzupełnić dowodami fakultatywnymi, przykładowo:

 1. korespondencją handlową z nabywcą, w tym jego zamówieniem;
 2. dokumentami dotyczącymi ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 3. dokumentami potwierdzającymi zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku innym dokumentem stwierdzającym wygaśnięcie zobowiązania;
 4. dowodem potwierdzającym przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Należy pamiętać, aby w dokumencie przewozowym został wskazany dokładny adres dostawy, w każdym przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby nabywcy.  

Często pojawiają się również wątpliwości czy sprzedawca winien dysponować pisemnym upoważnieniem wydanym przez nabywcę dla faktycznego odbiorcy towaru. Wydaje się, iż brak jest obowiązku takiego uzyskania takiego pisemnego upoważnienia i w celu skorzystania z 0% VAT wystarczający będzie podpis odbiorcy oraz dok. dodatkowe, np. dowód zapłaty za towar, niemniej należy mieć świadomość, że w razie wątpliwości dowodowych, co do faktycznego wywozu towaru z terytorium kraju, w interesie Sprzedawcy będzie wykazanie, że osoba trzecia, która po przemieszczeniu towarów do miejsca przeznaczenia na terytorium innego kraju UE przyjmowała te towary i potwierdzała to przyjęcie, dysponowała na tą okoliczność stosownym upoważnieniem, przy czym wydaje się, iż w tym zakresie wystarczające mogą być również inf. zawarte w korespondencji e-mail, czy wskazanie przez nabywcę, osoby upoważnionej do odbioru w innych dokumentach przekazanych nabywcy.

KRMP_Legal2-kopia

KORONAWIRUS W MIEJSCU PRACY

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi praw i obowiązków zarówno pracowników, jak i pracodawców w związku z epidemią wirusa COVID-19 w Polce, poniżej przedstawiam najważniejsze informacje w tym zakresie.

GIS/Inspekcja sanitarna

Pracodawca powinien śledzić zalecenia GIS oraz pamiętać o tym, że zgodnie z art. 8a ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Główny Inspektor Sanitarny może wydawać m.in. pracodawcy wiążące polecenia oraz decyzje nakładające obowiązek podjęcia określonych działań zapobiegawczych. 

Można oczywiście, w ramach działań profilaktycznych, powiesić na tablicy ogłoszeń, Intranecie lub w innym miejscu dostępnym dla pracowników, zalecenia GISu dot. profilaktyki https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/ oraz instrukcję mycia rąk https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/mycie-rak.png

Istotne jest to, że decyzję o hospitalizacji, kwarantannie lub nadzorze epidemiologicznym dla danej osoby podejmuje Inspekcja Sanitarna.

Badania lekarskie

Należy wskazać, że pracodawca co do zasady nie ma uprawnień do kierowania pracownika na badania inne niż wstępne, okresowe i kontrolne.

W sytuacji, gdy pracownik powrócił z miejsca objętego epidemią lub przejawia objawy charakterystyczne dla koronawirusa, można polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.

Ewentualnie biorąc pod uwagę orzecznictwo, istnieje możliwość wysłania pracownika na badania kontrolne, uzasadniając to dezaktualizacją badań na skutek zmiany stanu zdrowia pracownika, jednak działanie takie nie jest aprobowane przez PIP i winno być stosowane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach). 

Praca zdalna

Co istotne, na skutek przyjętej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (..) Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej przez określony czas. Jest to o tyle istotne, że zgodnie z Kodeksem pracy powierzenie pracownikowi pracy zdalnej (telepraca) wymaga zgody pracownika.

Należy pamiętać, aby w ww. poleceniu wskazać:

 1. w związku z jakimi okolicznościami praca zdalna jest zlecana;
 2. w jakim miejscu (innym niż miejsce pracy) praca będzie wykonywana;
 3. przez jaki okres pracownik ma obowiązek świadczyć pracę zdalnie;
 4. w jaki sposób będzie następowało potwierdzanie obecności na stanowisku pracy;
 5. w jaki sposób pracodawca będzie porozumiewał się z pracownikiem;
 6. kto zapewnia sprzęt i narzędzia do pracy zdalnej.

Nie można również zapomnieć o zobowiązaniu pracownika do stosowania i przestrzegania przepisów prawa oraz polityk i procedur obowiązujących w miejscu pracy, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych oraz zachowania innych informacji w poufności, jak również o obowiązku wykonywania pracy przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w szczególności zasad określonych przepisami rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zasiłek opiekuńczy, na wypadek zamknięcia żłobka/przedszkola/szkoły

W przypadku zamknięcia żłobka/przedszkola/ szkoły pracownikowi przysługuje dodatkowe 14 dni na opiekę nad dzieckiem do lat 8. 

Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom, jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki. 

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek?

Należy złożyć oświadczenie o oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat ośmiu, w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły. Formularz obowiązuje zarówno, gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS. Co ważne, nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza.

Przymusowy urlop

Co do zasady ryzyko zakażenia nie może stanowić podstawy do udzielenia pracownikowi przymusowego urlopu – ewentualnie w sytuacji gdy pracownik posiada urlop zaległy, to pracodawca może zobowiązać go do jego wykorzystania.

Zalecam również zapoznanie się z wytycznymi PIP wydanymi w związku z epidemią korona wirusa https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108072,wyjasnienia-pip-w-zwiazku-z-koronawirusem.html

CO PRACODAWCA MOŻE ZROBIĆ ?

 • ograniczenie podróży służbowych do krajów podwyższonego ryzyka
 • polecenie pracy zdalnej
 • zwolnienie pracowników na czas wykonania badań profilaktycznych
 • przeprowadzanie szkoleń/przekazywanie informacji w zakresie profilaktyki zachorowań
 • wyposażenie pracowników w darmowe środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, odkażacze rąk)

CZEGO PRACODAWCA NIE MOŻE ZROBIĆ?

 • wprowadzić obowiązkowych badań lekarskich
 • wprowadzić zakazu udawania się do miejsc o podwyższonym ryzyku w celach prywatnych
 • żądać informacji o miejscu odbywania urlopu wypoczynkowego
 • odmawiać udzielania urlopu wypoczynkowego ze względu na możliwość wystąpienia zachorowania
 • przymusowo izolować od zespołu tych pracowników, co do których istnieje podejrzenie potencjalnego zakażenia
 • udzielać przymusowego urlopu