Rozszerzona możliwość zwolnienia z ZUS- Tarcza 2.0.

Ikony

Ustawą z dnia 17 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2, zmianie uległ przepis art. 31 zo ustawy dotyczący zwolnień z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu:

Zwalnia się zobowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli płatnik składek  był zgłoszony jako płatnik:

  •     przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
  •     w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
  •     w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
  • zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

Zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli płatnik składek był zgłoszony jako płatnik:

  •     przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
  •     w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
  •     w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
  • zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

Nadmienić, należy iż obliczając liczbę ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych. Pracownikiem młodocianym jest natomiast zgodnie z art. 190 par. 1 Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, w nie ukończyła 18 lat.

W odniesieniu do osób samozatrudnionych, Ustawodawca nie zdecydował się na usunięcie progu przychodowego.

UWAGA !

Zgodnie z art. 113 ww. Ustawy – zwalnia się z obowiązku opłacenia należnych składek także wówczas, gdy należności te zostały opłacone. Zwrot opłaconych należności następuje w trybie art. 24 ustawy o SUS – na stronie ZUS brak jest jeszcze dedykowanego formularza do wnioskowania o zwrot i na dzień 20 kwietnia 2020 r. ZUS nie posiada informacji, czy o zwrot należy wnioskować za pośrednictwem obowiązujących formularzy o zwrot nadpłaty, czy też przygotowane zostaną nowe.

Co istotne, przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o PIT i CIT.

Aktualne na dzień 20.04.2020